Archiwum

Wynajem parkingu dla samochodów ciężarowych (40 stanowisk) przy ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków na terenie spółki Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. (obręb Garbierze)

Postępowanie unieważnione

OGŁOSZENIE do postępowania nr 09_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA SP. Z O.O. (dalej: „TPSM”)
UL. GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 954-25-37-209
www.tpsm.pl
e-mail: sekretariat@tpsm.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 09_2021 wynajem parkingu dla samochodów ciężarowych (40 stanowisk) przy ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków na terenie spółki Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. (obręb Garbierze)
Uwaga! Wizja lokalna wskazana.

2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.tpsm.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 17.11.2021r. do 01.12.2021r. do godz.13.00
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją
w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej
TPSM Sp. z o.o. ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków (adres do korespondencji: sekretariat Euroterminal Sławków Sp. z o.o. I piętro ul. Groniec 1, 41-260 Sławków) w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2021r. do godz. 13.00 lub na adres e-mail: sekretariat@tpsm.pl
5) osoby do kontaktu:
Janusz Ubik – Dyrektor Operacyjny tel. 32 714 24 39 tel. kom. 693 230 628

6) wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu szczegółowo przedstawione są w Załączniku nr 2

7) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

8) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

9) termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

10) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę dla Zamawiającego.

11) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.tpsm.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
13) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
14) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
17) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 2 – wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – potwierdzenie odbycia wizji (wzór)

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy (wzór)

Do zapoznania się:

Załącznik nr 5 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 6 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 7 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 8 – OWU – ogólne warunki umów

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dot. budowy płyty kontenerowej TK2 – wraz z infrastrukturą towarzysząca

Postępowanie jest wydłużone do 30.11.2021r.

OGŁOSZENIE do postępowania nr 07_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA SP. Z O.O. (dalej: „TPSM”)
UL. GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 954-25-37-209
www.tpsm.pl
e-mail: sekretariat@tpsm.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 07_2021 opracowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dot. budowy płyty kontenerowej TK2 – wraz z infrastrukturą towarzysząca

2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.tpsm.pl (zakładka ZAKUPY)
3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 22.10.2021r. do 15.11.2021r. do godz.13.00
4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej
TPSM Sp. z o.o. ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków (adres do korespondencji: sekretariat ES Sp. z o.o. I piętro ul. Groniec 1, 41-260 Sławków) w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2021r. do godz. 13.00
5) osoby do kontaktu:
Katarzyna Klejnot tel. 607-230-337 e-mail: bhp@euterminal.pl
Adam Kuczek tel. 695 746 712 e-mail adam.kuczek@tpsm.pl
6) miejsce, w którym można się zapoznać się z dokumentacją :
TPSM Sp. z o.o. ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków

7) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:
opracowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dot. budowy płyty kontenerowej TK2 – wraz z infrastrukturą towarzysząca.

8) szczegółowy zakres zamówienia przedstawia Załącznik nr 3

9) wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu szczegółowo przedstawione są w Załączniku nr 2

10) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

11) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

12) termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

13) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia 40%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z wszystkich ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (Wp/Wo) x 40 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej
Wo –najkrótszy termin wykonania zamówienia w jednej z wszystkich ofert
Wp –planowany termin wykonania zamówienia w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.

 

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

14) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.tpsm.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
15) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
16) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
17) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
18) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
19) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
20) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 2 – wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – zakres zamówienia

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 4 – potwierdzenie odbycia wizji (wzór) PDF

Załącznik nr 5 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 6 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 7 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Inwentaryzacja przyrodnicza – związana z realizacją inwestycji budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzysząca – TK2

Postępowanie jest wydłużone do 30.11.2021r. 

OGŁOSZENIE do postępowania nr 08_2021

na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA SP. Z O.O. (dalej: „TPSM”)
UL. GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 954-25-37-209
www.tpsm.pl
e-mail: sekretariat@tpsm.pl

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

numer i nazwa postępowania: 08_2021 Inwentaryzacja przyrodnicza – związana z realizacją inwestycji budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzysząca – TK2.
1) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.tpsm.pl (zakładka ZAKUPY)
2) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 22.10.2021r. do 15.11.2021r. do godz.13.00
3) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej
TPSM Sp. z o.o. ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków (adres do korespondencji: sekretariat ES Sp. z o.o. I piętro ul. Groniec 1, 41-260 Sławków) w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2021r. do godz. 13.00
4) osoby do kontaktu:
Katarzyna Klejnot tel. 607-230-337 e-mail: bhp@euterminal.pl
Adam Kuczek tel. 695 746 712 e-mail adam.kuczek@tpsm.pl
5) miejsce, w którym można się zapoznać się z dokumentacją :
TPSM Sp. z o.o. ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków

6) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:
7) Inwentaryzacja przyrodnicza – związana z realizacją inwestycji budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzysząca – TK2.

8) szczegółowy zakres zamówienia przedstawia Załącznik nr 3

9) wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu szczegółowo przedstawione są w Załączniku nr 2

10) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

11) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

12) termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

13) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%
B) kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia 40%

 

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z wszystkich ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (Wp/Wo) x 40 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej
Wo –najkrótszy termin wykonania zamówienia w jednej z wszystkich ofert
Wp –planowany termin wykonania zamówienia w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.

 

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.
a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

14) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.tpsm.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.
15) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
16) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
17) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
18) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
19) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
20) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 2 – wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – zakres zamówienia

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 4 – potwierdzenie odbycia wizji (wzór)

Załącznik nr 5 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 6 – regulamin obiektu Zamawiającego

Załącznik nr 7 – REGULAMIN określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Oferta na pełnienie funkcji INWESTORA ZASTĘPCZEGO przy wykonaniu placu kontenerowego na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. według projektu: „Przebudowa placu składowego wraz infrastrukturą

Unieważnione

Data dodania ogłoszenia  07.05.2020

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 04_2021

na podstawie REGULAMINU określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA SP. Z O.O. (dalej: „TPSM”)

GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW

NIP: 954-25-37-209

www.tpsm.pl

e-mail: sekretariat@tpsm.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) numer i nazwa postępowania: 04_2021

2) pełnienia funkcji INWESTORA ZASTĘPCZEGO przy wykonaniu placu kontenerowego na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. według projektu:

„Przebudowa placu składowego wraz infrastrukturą towarzyszącą” – 2 etap – wykonanie placu 46 997 m2 zgodnie z decyzją Starostwa Będzińskiego nr 476/2019 z dnia 13.05.2019r wraz z wykonaniem odwodnienia placu, uzupełnieniem instalacji hydrantowej i oświetlenia oraz utwardzeniem nawierzchni (działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36)”

uzupełnionego o projekt  zamienny jn:

„Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty kontenerowej (04.2021r.) –  działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36”

3) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na tpsm.pl (zakładka ZAKUPY)

4) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 06.05.2021r. do 14.05.2021r. do godz.13.00

5) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej

6) osoby do kontaktu: Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail krzysztof.gorny@tpsm.pl, Adam Kuczek tel. 695 746 712 e-mail adam.kuczek@tpsm.pl

7) miejsce, w którym można się zapoznać się z dokumentacją techniczno – projektową:

TPSM Sp. z o.o. ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków

8) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji zakresu prac przez Wykonawcę, zgodnie z załączonymi Projektami budowlanymi dot.  (Załącznik nr 8) tj:

 • utwardzenie nawierzchni istniejącego składowiska materiałów, o powierzchni 46 977 m2, zlokalizowanego pomiędzy istniejącymi torami bocznicy kolejowej. Długość placu wynosi ok 370m, a szerokość jest zmienna i zależy od przebiegu torów kolejowych. W części środkowej placu wyznaczono przy pomocy pochyleń 7,00 m pas komunikacyjny połączony od strony wschodniej i zachodniej z istniejącymi drogami wewnętrznymi na terenie TPSM,
 • rozbudowa sieci hydrantowej z rur Ø160PE x 14,6mm,
 • rozbudowa kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia placu wraz z wpustami,
 • wykonanie ścieków liniowych BIG BL 300 o dł. 740m,
 • rozbudowa oświetlenia placu na słupach systemowych o wys. 30m wyposażonych w opuszczaną głowicę.

Inwestor Zastępczy będzie sprawował nadzór inwestorski zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz umową.

Do zadań Inwestora Zastępczego będzie należało pełnienie zadań min. związanych z zatwierdzaniem dokumentacji projektowej, koordynacją procesu budowy, sprawowanie kontroli wykonywanych robót budowlanych, sporządzanie raportów dla Zmawiającego, dokonywaniem odbiorów, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający oczekuje aby:

Kierownik budowy

Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych, w tym co najmniej przy dwóch robotach budowlanych polegających na budowie nowej nawierzchni lotniskowej/ drogowej / parkingowej lub placu składowego w technologii betonu cementowego nawierzchni dyblowanej układanej maszynowo, zgodnie z parametrami określonymi w projekcie zamiennym.

Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów art. 12 ust 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07-07-1994. Prawa Budowlanego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202z póżn. zm. ) lub ustawy z 15-12-2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późniejszymi zm.) i/ lub ustawy z dnia 22-12-2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. Zm.

Wykonawca

Preferowane jest, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonał co najmniej:

– dwie roboty budowlane polegające na budowie nowej nawierzchni lotniskowej/ drogowej /parkingowej, placu składowego w technologii betonu cementowego nawierzchni dyblowanej układanej maszynowo, zgodnie z parametrami określonymi w projekcie zamiennym.

9) szczegółowy zakres zamówienia przedstawia Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 7

10) wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu szczegółowo przedstawione są w Załączniku nr 2

11) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

12) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: 01.06.2021r. (zgodnie z pracami Wykonawcy)

13) termin zakończenia i wykonania zmówienia: 31.12.2021r. (zgodnie z pracami Wykonawcy)

14) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%

B) kryterium 2 (W2) – posiadane referencje i doświadczenie ( wykonane inwestycje) 40%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert

Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

ad. B) kryterium 2 (W2) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta (wykonane inwestycje) (punkty)

W2 = od  5 pkt. do 40 pkt.

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących tzn.:

1. posiadają zdolność techniczną zawodową – wykonali w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:

a) dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub nadzoru inwestorskiego przy budowie – wykonanie placu/płyty powyżej 5000,00 m2 a mniejszej niż 10 000,00 m2  – 5 pkt.

b) jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub nadzoru inwestorskiego przy budowie – wykonanie placu/płyty wykonanie powyżej 10 000,00 m2 – 10 pkt.

2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Koordynatora posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 5 -letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu lub/i Koordynatora Zespołu Inwestycyjnego lub/i Inżyniera Kontraktu, w tym przynajmniej przy budowie/ wykonaniu placu/płyty powyżej 5000,00 m2 a mniejszej niż 10 000,00 m2 – 5 do 10 pkt.

b) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3 -letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy budowie/wykonaniu placu/płyty powyżej 5000,00 m2 a mniejszej niż 10 000,00 m2 – 5 do 10 pkt.

c) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3 -letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności – 5 do 10 pkt.

d) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności 5 do 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.

 

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.

b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

15) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej tpsm.pl

W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

16) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

17) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

18) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

19) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

20) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

21) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania: 

WO_04_2021_ogłoszenie INW.ZAST. TK2

 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy  WO_Załącznik nr 1_oświadczenie Wykonawcy(1)
 2. Załącznik nr 2 – wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu WO_Załącznik nr 2_WO_zakres
 3. Załącznik nr 3 – podstawowy zakres zamówienia  WO_Załącznik nr 3_zakres
 4. Załącznik nr 4 – formularz ofertowy (wzór), potwierdzenie odbycia wizji (wzór)   WO_Załącznik nr 4_FORMULARZ OFERTOWY_PDF  ;  WO_Załącznik nr 4_POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ_PDF
 5. Załącznik nr 5 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_Załącznik nr 5_WYMOGI BHP TPSM(1)
 6. Załącznik nr 6 – regulamin obiektu Zamawiającego   WO_Załącznik nr 6_ZASADY BEZP.TPSM(1)
 7. Załącznik nr 7 – umowa na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (wzór) WO_04_2021_Załącznik nr 7_umowa INWSTOR ZASTĘPCZY_wzór_PDF
 8. Załącznik nr 8 – Projekty budowlane:

Przebudowa placu składowego wraz infrastrukturą towarzyszącą” – 2 etap wykonanie placu 46 997 m2 zgodnie z decyzją Starostwa Będzińskiego nr 476/2019 z dnia 13.05.2019r wraz z wykonaniem odwodnienia placu, uzupełnieniem instalacji hydrantowej i oświetlenia oraz utwardzeniem nawierzchni (działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36)”

uzupełnionego o projekt  zamienny jn:

„Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty kontenerowej (04.2021r.) –  działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36”

„Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (PROJEKT OŚWIETLENIA PLACU (04.2-21r.)”

Specyfikacja

Załącznik nr 9 – Opinia Geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod planowaną przebudowę nawierzchni placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (10.2018r.)

Oferta na wykonaniu placu kontenerowego na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. według projektu

Data dodania ogłoszenia  14.06.2020
OGŁOSZENIE do postępowania nr 03A_2021
na podstawie REGULAMINU
określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:
TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA SP. Z O.O. (dalej: „TPSM”)
UL. GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 954-25-37-209
www.tpsm.pl
e-mail: sekretariat@tpsm.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:
1) numer i nazwa postępowania: 03A_2021 wykonaniu placu kontenerowego na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. według projektu:
„Przebudowa placu składowego wraz infrastrukturą towarzyszącą” – 2 etap – wykonanie placu 46 997 m2 zgodnie z decyzją Starostwa Będzińskiego nr 476/2019 z dnia 13.05.2019r wraz z wykonaniem odwodnienia placu, uzupełnieniem instalacji hydrantowej i oświetlenia oraz utwardzeniem nawierzchni (działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36)”
uzupełnionego o projekt zamienny jn:
„Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty kontenerowej (04.2021r.) – działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36”
„Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (PROJEKT OŚWIETLENIA PLACU (04.2021r.)”

2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.tpsm.pl (zakładka ZAKUPY)

3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 14.06.2021r. do 14.07.2021r. do godz.13.00

4) sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej
TPSM Sp. z o.o. ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków (adres do korespondencji: sekretariat ES Sp. z o.o. I piętro ul. Groniec 1, 41-260 Sławków) w nieprzekraczalnym terminie do 14.07.2021r. do godz. 13.00

5) osoby do kontaktu: Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail krzysztof.gorny@tpsm.pl, Adam Kuczek tel. 695 746 712 e-mail adam.kuczek@tpsm.pl

6) miejsce, w którym można się zapoznać się z dokumentacją techniczno – projektową:
TPSM Sp. z o.o. ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków

7) podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienie jest wykonanie poniższego zakresu prac zgodnie z załączonymi Projektami budowlanymi (Załącznik nr 8) tj:
– utwardzenie nawierzchni istniejącego składowiska materiałów, o powierzchni 46 977 m2, zlokalizowanego pomiędzy istniejącymi torami bocznicy kolejowej. Długość placu wynosi ok 370m, a szerokość jest zmienna i zależy od przebiegu torów kolejowych. W części środkowej placu wyznaczono przy pomocy pochyleń 7,00m pas komunikacyjny połączony od strony wschodniej i zachodniej z istniejącymi drogami wewnętrznymi na terenie TPSM,
– rozbudowa sieci hydrantowej z rur Ø160PE x 14,6mm,
– rozbudowa kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia placu wraz z wpustami,
– wykonanie ścieków liniowych BIG BL 300 o dł. 740m,
– rozbudowa oświetlenia placu na słupach systemowych o wys. 30m wyposażonych w opuszczaną głowicę.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje:
-harmonogram realizacji zamówienia,
-projekty wykonawcze – stanowiące podstawę wykonania robót budowalnych,
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych,
-BIOZ.

Do nadzoru nad przedmiotem zamówienia, Zamawiający ustanowi Inwestora Zastępczego, który będzie sprawował nadzór inwestorski zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz umową.
Do zadań Inwestora Zastępczego będzie należało pełnienie zadań min. związanych z zatwierdzaniem dokumentacji projektowej, koordynacją procesu budowy, sprawowanie kontroli wykonywanych robót budowlanych, sporządzanie raportów dla Zmawiającego, dokonywaniem odbiorów.

Zamawiający oczekuje aby:
Kierownik budowy
Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych, w tym co najmniej przy dwóch robotach budowlanych polegających na budowie nowej nawierzchni lotniskowej/ drogowej / parkingowej lub placu składowego w technologii betonu cementowego nawierzchni dyblowanej układanej maszynowo, zgodnie z parametrami określonymi w projekcie zamiennym.

Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów art. 12 ust 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07-07-1994. Prawa Budowlanego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202z póżn. zm. ) lub ustawy z 15-12-2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późniejszymi zm.) i/ lub ustawy z dnia 22-12-2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. Zm.

Wykonawca

Preferowane jest, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonał co najmniej:
– dwie roboty budowlane polegające na budowie nowej nawierzchni lotniskowej/ drogowej /parkingowej, placu składowego w technologii betonu cementowego nawierzchni dyblowanej układanej maszynowo, zgodnie z parametrami określonymi w projekcie zamiennym.

8) szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają wykazy poszczególnych przedmiarów prac w Załączniku nr 3

9) wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu szczegółowo przedstawione są w Załączniku nr 2

10) ważność oferty: 6 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

11) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: 01.10.2021r.

12) termin zakończenia i wykonania zmówienia: 31.05.2022r.

13) wymagania dotyczące wadium:

Wadium
w kwocie 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy na poniższe dane w terminie do 13 lipiec 2021r. do godz. 12.00
TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 954-25-37-209 Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Katowice Rachunek 08 1540 1128 2112 7002 1062 0007 tytuł : WADIUM_03A_2021 wykonanie placu kontenerowego na terenie TPSM lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

Zwrot wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane do realizacji Zamówienia w wyniku przeprowadzonego Przetargu nieograniczonego, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż do 10 dni po rozstrzygnięciu lub unieważnieniu Przetargu nieograniczonego.
Oferentowi, którego oferta została wybrana, Zamawiający zwraca wadium w terminie do 10 dni po zawarciu umowy.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione – w pieniądzu przelewem na konto Oferenta.
Za dzień zwrotu Wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14) Oferent ma możliwość wyboru formy oraz ważności należytego zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy – formy zabezpieczenia są określone w załączonym wzorze umowy (t.j. kaucja gwarancyjna lub gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa).

15) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:
A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 40%

B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury częściowe/końcowe (w dniach) 5%

C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia 10%

D) kryterium 4 (W4) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące) 20%

E) kryterium 5 (W5) – posiadane referencje i doświadczenie ( wykonane inwestycje) 25%

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W1 = (Cmin/Co) x 40 pkt.
W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury częściowe/końcowe (w dniach)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W2 = (To/Tmax) x 5 pkt.
W2-liczba punktów oferty badanej
Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w ofercie
5
To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia (w dniach)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W3 = (Wp/Wo) x 10 pkt.
W3-liczba punktów oferty badanej
Wo – optymalny termin wykonania zamówienia przedstawiony w wymaganiach Zamawiającego ofercie (243 dni kalendarzowych liczony w dniach od daty 01.10.2021r. do 31.05.2022r.)
Wp –planowany termin wykonania zamówienia w oferowanej ofercie
Akceptowalny okres wykonania zamówienia to okres od 01.10.2021 do 31.05.2022r. (243 dni kalendarzowych).
W przypadku gdy Oferent nie wskaże żadnego terminu lub termin przekracza 243 dni wówczas Zmawiający podejmie negocjacje z Oferentem.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. D) kryterium 4 (W4) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W4 = (Go/Gmax) x 20 pkt.
W4 – liczba punktów oferty badanej
Gmax – najdłuższy termin gwarancji zamówienia przedstawiony w ofercie
Go –termin gwarancji za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)
Minimalny okres gwarancji zamówienia to okres 60 miesięcy.
W przypadku gdy Oferent nie wskaże żadnego terminu lub termin nie przekracza 60 miesięcy wówczas Zmawiający podejmie negocjacje z Oferentem.

ad. E) kryterium 5 (W5) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta (wykonane inwestycje) (punkty)
W5 = od 5 pkt. do 25 pkt.
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących wykonania prac w okresie ostatnich 10 lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert wykonanych
a) 5 pkt. wykonanie powyżej 1000,00 m2 a mniejszej niż 5000,00 m2
b) 10 pkt. wykonanie powyżej 5000,00 m2 a mniejszej niż 10 000,00 m2
c) 15 pkt. wykonanie powyżej 10 000,00 m2 a mniejszej niż 20 000,00 m2
d) 20 pkt. wykonanie powyżej 20 000,00 m2 a mniejszej niż 30 000,00 m2
e) 25 pkt. wykonanie powyżej 30 000,00 m2

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt.

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.

b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

16) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.tpsm.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

17) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

18) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

19) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

20) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

21) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

22) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:
Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy   WO_Załącznik nr 1_oświadczenie Wykonawcy  
Załącznik nr 2 – wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu WO_03A_Załącznik nr 2_WO_zakres
Załącznik nr 3 – szczegółowy zakres zamówienia (przedmiar prac) WO_Załącznik nr 3_Kosztorys drogowy TK2  WO_Załącznik nr 3_Kosztorys elektryczny TK2   ,  WO_Załącznik nr 3_Kosztorys kd_ h TK2 , WO_Załącznik nr 3_specyfikacja TK2
Załącznik nr 4 – formularz ofertowy (wzór), potwierdzenie odbycia wizji (wzór) WO_Załącznik nr 4_POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ_PDF , WO_Załącznik nr 4_FORMULARZ OFERTOWY_PDF
Załącznik nr 5 – wymagania BHP Zamawiającego WO_Załącznik nr 5_WYMOGI BHP TPSM
Załącznik nr 6 – regulamin obiektu Zamawiającego  WO_Załącznik nr 6_ZASADY BEZP.TPSM
Załącznik nr 7 – umowa na wykonanie prac budowlanych (wzór)  WO_Załącznik nr 7 TPSM umowa_WYKONAWCA_PDF
Załącznik nr 8 – Projekty budowlane: Załącznik nr 8_PROJEKT_1Załącznik nr 8_PROJEKT_1A_płytaZałącznik nr 8_PROJEKT_1B_elektr.
Przebudowa placu składowego wraz infrastrukturą towarzyszącą” – 2 etap wykonanie placu 46 997 m2 zgodnie z decyzją Starostwa Będzińskiego nr 476/2019 z dnia 13.05.2019r wraz z wykonaniem odwodnienia placu, uzupełnieniem instalacji hydrantowej i oświetlenia oraz utwardzeniem nawierzchni (działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36)”
uzupełnionego o projekt zamienny jn:
„Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty kontenerowej (04.2021r.) – działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36”
„Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (PROJEKT OŚWIETLENIA PLACU (04.2-21r.)”
Specyfikacja
Załącznik nr 9 – Opinia Geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod planowaną przebudowę nawierzchni placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (10.2018r.)

WO_03A_2021_ogłoszenie WYKONAWCA TK2

Zakup/najem ciągnika siodłowego pod naczepy kontenerowe

Postępowanie zostało zakończone. Dostawca wybrany

Data dodania ogłoszenia  05.10.2021

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 06_2021

na podstawie REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o.

(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający: TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA SP. Z O.O. (dalej: „TPSM”)

GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW

NIP: 954-25-37-209

www.tpsm.pl

e-mail: sekretariat@tpsm.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1/ numer i nazwa postępowania: 06_2021 zakup/najem ciągnika siodłowego pod naczepy kontenerowe

2/ forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na tpsm.pl (zakładka ZAKUPY)

3/ termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 10.2021r. do 13.10.2021r.

4/ sposób złożenia oferty, miejsce i termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: sekretariat@tpsm.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13.10.2021r. do godz. 12.00.

 5/ podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

 WARIANT 1

– zakup używanego (rocznik 2016-2018) ciągnika siodłowego pod naczepy kontenerowe (kontenery różnej wielkości)

– przebieg do 400 tys. km

-silnik minimum 460 KM

-preferowany 3 osiowy

– masa całkowita maks. 8,5 tony

-retarder

-spojler za kabinowe

-spojler kabinowy

– forma finansowania – leasing

 

WARIANT II

– najem używanego (rocznik 2016-2018) ciągnika siodłowego pod naczepy kontenerowe (kontenery różnej wielkości)

-minimalny czas najmu 6 m-cy

– przebieg do 400 tys. km

-silnik minimum 460 KM

-preferowany 3 osiowy

– masa całkowita maks. 8,5 tony

-retarder

spojler za kabinowe

-spojler kabinowy

6/ Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;

b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;

e) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, „białej liście”

f) oświadczenie Oferenta o:

– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu  bez zgody Zamawiającego,

– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,

– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników „Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka” sp. z o.o.,

–  zapoznaniu się z Regulaminem określającym   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w „TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW – MEDYKA” sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,

– tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,

– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

7. Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

 a) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,

b) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),

c) Oferent składa jedną ofertę,

d) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,

e) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

f) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.

m) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.

g) w przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

h) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w TPSM sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane

w „TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW – MEDYKA” sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.

i) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:

1)           Oferenci ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,

2)           Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty,   oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w  § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6.

j) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 –  w odniesieniu do każdego z podwykonawców.

k) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem

l) projekt umowy/zamówienia

8/ ważność oferty: 6 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

9/ termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

10/ termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia

11/ kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

 A/ kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 60%

B/ kryterium 2 (W2) – termin wykonania zamówienia 40%

Ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 60 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert

Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

 Ad. B) kryterium 2 (W2)  – termin wykonania zamówienia  

 liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 W2 = (Tmin/To) x 40 pkt.

 W2-liczba punktów oferty badanej

To – termin zamówienia przedstawiony w danej ofercie

Tmin – najkrótszy termin zamówienia przedstawiony we wszystkich ofertach

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.  (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.

b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

12. w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej tpsm.pl

W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

13. Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

14. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

15. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

16. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

18. Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

19. Dane kontaktowe w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Górny tel. 607 464 052

e-mail: Krzysztof.gorny@tpsm.pl

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego

Załącznik nr 4 – zasady bezpieczeństwa Zamawiającego

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o.

 

WO_06_Załącznik nr 4_ZASADY BEZPTPSM

WO_06_2021_ogłoszenie ZAKUP CIĄGNIKA

WO_06_Załącznik nr 3_WYMOGI BHP TPSM

WO_06_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

WO_06_Załącznik nr 1_OŚWIADCZENIE OFERENTA

WO_06_Załącznik nr 6_OWU_TPSM_26042021

WO_06_Załącznik nr 5 RP_TPSM_26042021

 

 

 

 

Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.

Postępowanie zostało zakończone a Dostawca wybrany.

Data dodania ogłoszenia  28.07.2021

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 05_2021

 na podstawie REGULAMINU

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o.

(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:

 TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA SP. Z O.O. (dalej: „TPSM”)

UL. GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW

NIP: 954-25-37-209

www.tpsm.pl

e-mail: sekretariat@tpsm.pl

 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

 1. numer i nazwa postępowania: przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.
 2. forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na tpsm.pl (zakładka ZAKUPY)
 3. termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 07.2021r. do 13.08.2021r.
 4. sposób złożenia oferty, miejsce i  termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją na adres e-mail: sekretariat@tpsm.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13.08.2021r.
 5. podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

 

Warunki przeprowadzenia badania:

a) oczekiwany termin złożenia opinii i sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok każdy obrotowy –  7 luty następnego roku;

b) miejsce przeprowadzenia badania – siedziba Spółki;

c) uczestnictwo biegłego rewidenta we wskazanych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji (o ile będzie to konieczne);

d) współpraca biegłego rewidenta z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CZH S.A. oraz PKP Cargo S.A.;

e) zobowiązanie do konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków w czasie trwania umowy w ramach ceny za świadczoną usługę.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) wpis do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i NIP;

c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

f) projekt umowy na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. na lata 2021- 2022 r.

g) oświadczenie o spełnieniu warunków do wyrażania bezstronnych i niezależnych opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wymaganych w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach;

h) potwierdzenie figurowania Oferenta w rejestrze czynnych podatników podatku VAT, „białej liście”

i) oświadczenie Oferenta o:

– zapoznaniu się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

– tym że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu  bez zgody Zamawiającego,

– tym że oferent nie będzie podzlecał wykonania całości lub części Zamówienia bez zgody Zamawiającego ,

– tym że oferent nie będzie zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy pracowników „Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka” sp. z o.o.,

–  zapoznaniu się z Regulaminem określającym   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w „TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW – MEDYKA” sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), ogłoszeniem postępowania, Ogólnymi Warunkami Umów oraz ich akceptacji,

 – tym że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne oraz, że nie został złożony wobec Oferenta wniosek o otwarcie jednego z tych postępowań,

– zobowiązaniu się do przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem przetargowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

oświadczenie o posiadaniu/ nieposiadaniu przez Oferenta statusu dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

– braku istnienia podstaw do wykluczenia z Postępowania przetargowego, o których mowa w § 42 Regulaminu,

Oferta powinna również zawierać następujące informacje:

a) charakterystyka Oferenta, w tym forma prowadzonej działalności, kierownictwo, doświadczenie oraz liczba zatrudnionych biegłych rewidentów;

b) co najmniej 2 biegłych rewidentów wpisanych do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;

c) liczba podmiotów badanych w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty złożenia oferty;

d) skład zespołu badającego;

e) harmonogram prac obejmujący metody i terminy realizacji prac związanych z badaniem;

f) proponowana łączna cena za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego (zgodnie z pkt. 4.) z uwzględnieniem wszystkich koszów, jakie poniesie Oferent;

g) Oferta i załączniki do niej sporządzone są w formie pisemnej oraz są opatrzone podpisem Oferenta lub osób go reprezentujących w jednym egzemplarzu,

h) Oferent przygotowuje ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2),

i) Oferent składa jedną ofertę,

j) oferta wiąże Oferenta przez okres wskazany każdorazowo w Wymaganiach ofertowych,

k) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

l) wszystkie strony oferty, jak również wszystkie strony załączników należy kolejno ponumerować.

m) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, uzupełnienia) należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę lub osoby (osób) upoważnionej pod rygorem nieuwzględnienia zmian.

n) w przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny zostać oznaczone i umieszczone w osobnym pliku (kopercie) stanowiącym część oferty z opisem pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

o) złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez składającego ofertę Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących w TPSM sp. z o.o. Ogólnych Warunków Umów oraz Regulaminem określającym sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w „TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW – MEDYKA” sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych), publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, związaniu Ogólnymi Warunkami Umów i bezwzględnym ich przestrzeganiu przy wykonywaniu zamówienia.

p) w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferentów oferty wspólnej:

1)           Oferenci ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w Postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy,

2)           Pełnomocnik składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty,   oświadczenia i zaświadczenia, natomiast pozostali oferenci załączają do oferty dokumenty określone w  § 13 ust.1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu przetargów w formie przewidzianej dla nich w ust. 6. 

r) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania Oferenta z usług podwykonawców. Oferent składa do oferty wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, a także dokumenty określone w 13 ust. 1 pkt 17 ppkt a) – f) Regulaminu w formie przewidzianej dla nich w ust. 6 –  w odniesieniu do każdego z podwykonawców.

s) oferta winna także wskazywać adres poczty elektronicznej e – mail do komunikacji z Oferentem.

 

 

 • ważność oferty: 6 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

 

 • termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: do uzgodnienia

 

 • termin zakończenia i wykonania zmówienia: 07.02.2022r.

 

 • kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 40%

B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach) 10%

C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia 25%

D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie 25%

 ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W1 = (Cmin/Co) x 40 pkt.

W1-liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert

Co –cena netto w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury (w dniach)

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

W2 = (To/Tmax) x 10 pkt.

W2-liczba punktów oferty badanej

Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w  ofercie

To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. C) kryterium 3 (W3)  – termin wykonania zamówienia do 07.02.2022r.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt. za spełnienie w/w warunku

 Ad. D) kryterium 4 (W4 ) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta

 W5 = od  5 pkt. do 25 pkt.

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących min.:

–  prowadzenie działalności Oferenta na rynku przez minimum 10 lat  (od daty złożenia oferty)

 – min. Ilość to 10 referencji od firm (wystawionych nie później niż 2 lata od daty złożenia oferty )

 Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt.

 

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

 1. w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach.
 2. o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 3. jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

 • w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej tpsm.pl

 W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

 • Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
 • Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta WO_05_Załącznik nr 1_OŚWIADCZENIE OFERENTA

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór) WO_05_Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_05_Załącznik nr 3_WYMOGI BHP TPSM

Załącznik nr 4 – zasady bezpieczeństwa Zamawiającego  WO_05_Załącznik nr 4_ZASADY BEZP.TPSM

Załącznik nr 5 – REGULAMIN określający   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)  WO_05_Załącznik nr 5 RP_TPSM_26.04.2021

Załącznik nr 6 – OWU – ogólne warunki umów w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o.  WO_05_Załącznik nr 6_OWU_TPSM_26.04.2021

WO_05_2021_ogłoszenie BADANIE SF_TPSM

Oferta na zakup zestawu: turbina zamgławiająca, agregat prądotwórczy, zbiornik na wodę, przyczepa

Data dodania ogłoszenia  05.06.2020

Nazwa i adres kupującego

Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. (zwany dalej „TPSM”)

Ul. Groniec 1a, Sławków

www.tpsm.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zakup zestawu mobilnego  przeciwpyłowego

w skład którego wchodzi min: turbina zamgławiająca, agregat prądotwórczy, zbiornik na wodę, przyczepa

Specyfika zestawu:

Turbina zasięg zamgławiania: dwuzakresowy:

 1. a) krótki wyrzut dystans min. 30 metrów
 2. b) długi wyrzut dystans min. 50 metrów

silnik wirnika dwuzakresowy:

 1. a) zużycie energii przy pełnej wydajności nie więcej niż 10 kW – wyrzut mgły wodnej min. 50 metrów,
 2. b) zużycie energii przy pracy ze zmniejszoną wydajnością, nie więcej niż 3 kW -wyrzut mgły wodnej min. 30 metrów,

Agregat prądotwórczy:

– moc umożliwiająca stałą pracę zestawu min. 30 kW

– zbiornik na olej napędowy o pojemności min 135l

Zbiornik na wodę:

– 5000 litrów

– wykonany ze stali

– otwór umożliwiający łatwe uzupełnianie zbiornika zamontowany w szczytowym miejscu zbiornika

Producent zestawu –  kraje UE

 

 

Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wymagania podstawowe:
 2. każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 3. każdy Dostawca musi dokonać wizji lokalnej
 4. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
 5. upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
  z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 6. wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
  z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
 7. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Forma oferty:
 9. oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
 10. oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
 11. wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
 12. dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
 13. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zmiany w treści w/w postępowania:
 2. Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
 3. modyfikacje są wiążące dla Dostawców,
 4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

 

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. tj. 41-260 Sławków, ul. Groniec 1, w terminie do 18.06.2020r.do godziny 14.00.

Wszelkie zapytania należy kierować do Pana Krzysztof Górny e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel. 607 464 052.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

 1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Tryb badania i oceny ofert

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
 1. Badanie i ocena ofert są niejawne.
 2. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

              Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

 1. termin płatności – 30 dni
 2. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
  z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

 ogłoszenie o zakupie TURBINA PRZECIWPYŁOWA

 

 Data dodania ogłoszenia  07.07.2020

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało unieważnione.

Ogłoszenie na wykonanie zabezpieczenia kabli elektrycznych pod parking dla samochodów ciężarowych na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.

Data dodania ogłoszenia  13.01.2020

Nazwa i adres kupującego

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.

GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o:

wykonanie zabezpieczenia kabli elektrycznych pod parking dla samochodów ciężarowych na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.

Wymagania ofertowe​:

– zabezpieczenie kabli średniego napięcia przebiegające przez realizowaną inwestycję –  parking dla samochodów ciężarowych

– zabezpieczenie czynnych kabli S.N.rurami dwudzielnymi 350 mb / 7 odcinków /

– posadowienie rur osłonowych rezerwowych 1225 mb / 7 odcinków /

Wszystkie procedury i ustalenia z właścicielem linii kablowych po stronie wykonawcy zlecenia.

1. Termin realizacji zamówienia – niezwłocznie

2. Zamówienie/zlecenie na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3.Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki

udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia. W szczególności Dostawca musi: – posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

 

4.Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia​. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5.Opis sposobu przygotowania oferty​.

Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – możliwość wizji lokalnej

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio
z dokumentów dołączonych do oferty.

d) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

 7. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać formularz ofertowy (dowolny wzór) oraz kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

 8.Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 Ofertę należy przesłać elektronicznie (plik PDF) na adres e-mail: anna.majcher@tpsm.pl w nieprzekraczalnym ​terminie do 20.01.2021r. do godz. 14.00.

 

Wszelkie zapytania należy kierować: Krzysztof Górny e-mail: Krzysztof.gorny@tpsm.pl, tel. 607 464 052

 

Szczegółowe warunki i postanowienia w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

 

Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
 • nie zostały odrzucone przez Zamawiającego. Badanie i ocena ofert są niejawne. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – do uzgodnienia

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

c) Dostawa i transport Przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

Protesty: Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

Wykaz załączników do postępowania:

Zasady bezpieczeństwa w TPSM ZASADY BEZP.TPSM

wymogi BHP w TPSM WYMOGI BHP TPSM

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Informacja dotycząca zmiany terminu porównania ofert

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19, w tym również członków zespołu do przeprowadzenia czynności w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług porządkowych i ochrony mienia w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. informujemy, że wskazany w ogłoszeniu termin porównania ofert, upływający w dniu 03.11.2020 r. zostaje przedłużony do dnia 24.11.2020 r.

Oferta na wykonanie placu kontenerowego na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. według projektu.

Data dodania ogłoszenia  28.04.2020

Nazwa i adres kupującego.

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.

GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW

OGŁOSZENIE do postępowania nr 03_2021 na podstawie REGULAMINU określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA sp. z o.o. (nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym:

1) 03_2021 wykonaniu placu kontenerowego na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. według projektu:
„Przebudowa placu składowego wraz infrastrukturą towarzyszącą” – 2 etap – wykonanie placu 46 997 m2 zgodnie z decyzją Starostwa Będzińskiego nr 476/2019 z dnia 13.05.2019r wraz z wykonaniem odwodnienia placu, uzupełnieniem instalacji hydrantowej i oświetlenia oraz utwardzeniem nawierzchni (działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36)”
uzupełnionego o projekt zamienny jn:
„Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty kontenerowej (04.2021r.) – działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36”
„Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (PROJEKT OŚWIETLENIA PLACU (04.2-21r.)”

Data dodania ogłoszenia  02.06.2020

Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało unieważnione. Dziękujemy za złożone oferty.

2) Forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na www.tpsm.pl (zakładka ZAKUPY)

3) Termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 28.04.2021r. do 21.05.2021r. do godz.13.00

Data dodania ogłoszenia  18.05.2020

Uprzejmie informujemy że termin składania ofert został wydłużony do 28.05.2021 r. do  godz 13:00

4) Sposób złożenia oferty, miejsce i termin:

formularz ofertowy z pełną dokumentacją w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej
TPSM Sp. z o.o. ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków (adres do korespondencji: sekretariat ES Sp. z o.o. I piętro ul. Groniec 1, 41-260 Sławków) w nieprzekraczalnym terminie do 28.05.2021 r. do  godz 13:00

5) Osoby do kontaktu: Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail krzysztof.gorny@tpsm.pl, Adam Kuczek tel. 695 746 712 e-mail adam.kuczek@tpsm.pl

6) Miejsce, w którym można się zapoznać się z dokumentacją techniczno – projektową:
TPSM Sp. z o.o. ul. Groniec 1A, 41-260 Sławków

7) Podstawowy przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienie jest wykonanie poniższego zakresu prac zgodnie z załączonymi Projektami budowlanymi (Załącznik nr 8) tj:
– utwardzenie nawierzchni istniejącego składowiska materiałów, o powierzchni 46 977 m2, zlokalizowanego pomiędzy istniejącymi torami bocznicy kolejowej. Długość placu wynosi ok 370m, a szerokość jest zmienna i zależy od przebiegu torów kolejowych. W części środkowej placu wyznaczono przy pomocy pochyleń 7,00m pas komunikacyjny połączony od strony wschodniej i zachodniej z istniejącymi drogami wewnętrznymi na terenie TPSM,
– rozbudowa sieci hydrantowej z rur Ø160PE x 14,6mm,
– rozbudowa kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia placu wraz z wpustami,
– wykonanie ścieków liniowych BIG BL 300 o dł. 740m,
– rozbudowa oświetlenia placu na słupach systemowych o wys. 30m wyposażonych w opuszczaną głowicę.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje:
-harmonogram realizacji zamówienia,
-projekty wykonawcze – stanowiące podstawę wykonania robót budowalnych,
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych,
-BIOZ.

Do nadzoru nad przedmiotem zamówienia, Zamawiający ustanowi Inwestora Zastępczego, który będzie sprawował nadzór inwestorski zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz umową.

Do zadań Inwestora Zastępczego będzie należało pełnienie zadań min. związanych z zatwierdzaniem dokumentacji projektowej, koordynacją procesu budowy, sprawowanie kontroli wykonywanych robót budowlanych, sporządzanie raportów dla Zmawiającego, dokonywaniem odbiorów.

Zamawiający oczekuje aby:
Kierownik budowy
Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych, w tym co najmniej przy dwóch robotach budowlanych polegających na budowie nowej nawierzchni lotniskowej/ drogowej / parkingowej lub placu składowego w technologii betonu cementowego nawierzchni dyblowanej układanej maszynowo, zgodnie z parametrami określonymi w projekcie zamiennym.
Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów art. 12 ust 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07-07-1994. Prawa Budowlanego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202z póżn. zm. ) lub ustawy z 15-12-2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późniejszymi zm.) i/ lub ustawy z dnia 22-12-2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. Zm.

Wykonawca
Preferowane jest, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonał co najmniej:
– dwie roboty budowlane polegające na budowie nowej nawierzchni lotniskowej/ drogowej /parkingowej, placu składowego w technologii betonu cementowego nawierzchni dyblowanej układanej maszynowo, zgodnie z parametrami określonymi w projekcie zamiennym.

8) szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają wykazy poszczególnych przedmiarów prac w Załączniku nr 3

9) wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu szczegółowo przedstawione są w Załączniku nr 2

10) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu podpisania umowy.

11) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: 01.06.2021r.

12) termin zakończenia i wykonania zmówienia: 31.12.2021r.

13) wymagania dotyczące wadium:
Wadium
w kwocie 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy na poniższe dane w terminie do 20 maja 2021r. do godz. 12.00
TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA SP. Z O.O.
UL. GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 954-25-37-209 Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Katowice Rachunek 08 1540 1128 2112 7002 1062 0007

tytuł : WADIUM_03_2021 wykonanie placu kontenerowego na terenie TPSM lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

Zwrot wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane do realizacji Zamówienia w wyniku przeprowadzonego Przetargu nieograniczonego, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż do 10 dni po rozstrzygnięciu lub unieważnieniu Przetargu nieograniczonego.

Oferentowi, którego oferta została wybrana, Zamawiający zwraca wadium w terminie do 10 dni po zawarciu umowy.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione – w pieniądzu przelewem na konto Oferenta.
Za dzień zwrotu Wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14) Oferent ma możliwość wyboru formy oraz ważności należytego zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy – formy zabezpieczenia są określone w załączonym wzorze umowy (t.j. kaucja gwarancyjna lub gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa).

15) Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia:
A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 40%

B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury częściowe/końcowe (w dniach) 5%

C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia 10%

D) kryterium 4 (W4) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące) 20%

E) kryterium 5 (W5) – posiadane referencje i doświadczenie ( wykonane inwestycje) 25%

Ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W1 = (Cmin/Co) x 40 pkt.
W1-liczba punktów oferty badanej
Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert
Co –cena netto w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury częściowe/końcowe (w dniach)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W2 = (To/Tmax) x 5 pkt.
W2-liczba punktów oferty badanej
Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w ofercie
To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. C) kryterium 3 (W3) – termin wykonania zamówienia (w dniach)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W3 = (Wp/Wo) x 10 pkt.
W3-liczba punktów oferty badanej
Wo – optymalny termin wykonania zamówienia przedstawiony w wymaganiach Zamawiającego ofercie (214 dni kalendarzowych liczony w dniach od daty 01.06.2021r. do 31.12.2021r.)
Wp –planowany termin wykonania zamówienia w oferowanej ofercie
Akceptowalny okres wykonania zamówienia to okres od 01.06. do 31.12.2021r. (214 dni kalendarzowych).
W przypadku gdy Oferent nie wskaże żadnego terminu lub termin przekracza 214 dni wówczas Zmawiający podejmie negocjacje z Oferentem.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

Ad. D) kryterium 4 (W4) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące)
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
W4 = (Go/Gmax) x 20 pkt.
W4 – liczba punktów oferty badanej
Gmax – najdłuższy termin gwarancji zamówienia przedstawiony w ofercie
Go –termin gwarancji za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)
Minimalny okres gwarancji zamówienia to okres 60 miesięcy.
W przypadku gdy Oferent nie wskaże żadnego terminu lub termin nie przekracza 60 miesięcy wówczas Zmawiający podejmie negocjacje z Oferentem.

Ad. E) kryterium 5 (W5) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta (wykonane inwestycje) (punkty)
W5 = od 5 pkt. do 25 pkt.
liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a dotyczących opracowania w okresie ostatnich 10 lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert wykonanych
a) 5 pkt. wykonanie powyżej 1000,00 m2 a mniejszej niż 5000,00 m2
b) 10 pkt. wykonanie powyżej 5000,00 m2 a mniejszej niż 10 000,00 m2
c) 15 pkt. wykonanie powyżej 10 000,00 m2 a mniejszej niż 20 000,00 m2
d) 20 pkt. wykonanie powyżej 20 000,00 m2 a mniejszej niż 30 000,00 m2
e) 25 pkt. wykonanie powyżej 30 000,00 m2
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 25 pkt. Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów. a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach. b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.

16) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia na swojej stronie internetowej www.tpsm.pl
W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę.

17) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku Postępowania przetargowego.

18) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

19) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

20) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy.

21) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.

22) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert.

Wykaz załączników do postępowania:
Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy  WO_Załącznik nr 1_oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 – wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu WO_Załącznik nr 2_WO_zakres_PDF
Załącznik nr 3 – szczegółowy zakres zamówienia (przedmiar prac)  WO_Załącznik nr 3_specyfikacja TK2 ; WO_Załącznik nr 3_Kosztorys drogowy TK2 ; WO_Załącznik nr 3_Kosztorys elektryczny TK2; WO_Załącznik nr 3_Kosztorys kd_ h TK2
Załącznik nr 4 – formularz ofertowy (wzór), potwierdzenie odbycia wizji (wzór) WO_Załącznik nr 4_FORMULARZ OFERTOWY_PDF ; WO_Załącznik nr 4_POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ_PDF
Załącznik nr 5 – wymagania BHP Zamawiającego WO_Załącznik nr 5_WYMOGI BHP TPSM
Załącznik nr 6 – regulamin obiektu Zamawiającego WO_Załącznik nr 6_ZASADY BEZP.TPSM
Załącznik nr 7 – umowa na wykonanie prac budowlanych (wzór) WO_Załącznik nr 7 TPSM umowa_WYKONAWCA_PDF
Załącznik nr 8 – Projekty budowlane:  Załącznik nr 8_PROJEKT_1Załącznik nr 8_PROJEKT_1A_płytaZałącznik nr 8_PROJEKT_1B_elektr.
Przebudowa placu składowego wraz infrastrukturą towarzyszącą” – 2 etap wykonanie placu 46 997 m2 zgodnie z decyzją Starostwa Będzińskiego nr 476/2019 z dnia 13.05.2019r wraz z wykonaniem odwodnienia placu, uzupełnieniem instalacji hydrantowej i oświetlenia oraz utwardzeniem nawierzchni (działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36)”
uzupełnionego o projekt zamienny jn:
„Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni betonowej placu składowego na plac o parametrach płyty kontenerowej (04.2021r.) – działki: nr 213/23;213/25;213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36”
„Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (PROJEKT OŚWIETLENIA PLACU (04.2-21r.)”
Specyfikacja
Załącznik nr 9 – Opinia Geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod planowaną przebudowę nawierzchni placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (10.2018r

W załączeniu lista pytań i odpowiedzi zadanych w trakcie procesu postępowania ofertowego oraz brakujące dokumenty.
Pozostałe odpowiedzi na zadane pytania zostaną opublikowane w dniu 24 maja br.
Pytania można zadawać do 25 maja br. godziny 10:00.
Kompleksowego świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i sporządzenia kompletnych wniosków w formie pisemnej i elektronicznej o wsparcie finansowe w ramach zewnętrznych funduszy pomocowych w latach 2021-2027, dla projektów planowanych do realizacji przez Zamawiającego (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) na projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy w zakresie Transportu Intermodalnego - zgodnie z regulaminem dokumentacji określonej na stronie www.cupt.gov.pl

Data dodania ogłoszenia  09.04.2020

Nazwa i adres kupującego

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.

GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nr 02_2021 dotyczącym:

Kompleksowego  świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i sporządzenia kompletnych wniosków w formie pisemnej i elektronicznej o wsparcie finansowe w ramach zewnętrznych funduszy pomocowych w latach 2021-2027, dla projektów planowanych do realizacji przez Zamawiającego

 (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) na projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy w zakresie Transportu Intermodalnego – zgodnie z regulaminem dokumentacji  określonej  na stronie www.cupt.gov.pl

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z pełną dokumentacją należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie na dane
i adres TPSM jw. (do sekretariatu spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o., 41-260 Sławków,
ul. Groniec 1) w nieprzekraczalnym terminie do 26.04.2021r. do godz. 13.00.

Wszelkie dodatkowe zapytania należy kierować na adresy e-mail: adam.kuczek@tpsm.pl/anna.majcher@tpsm.pl

Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy/Dostawcy WO_Załącznik nr 1 oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 – podstawowy zakres Wymagania Ofertowego  WO_Załącznik nr 2 zakres podst.wymagań ofertowych

Załącznik nr 3 – przedmiot postępowania  WO_Załącznik nr 3 przedmiot postępowania

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy (wzór)  WO_Załącznik nr 4_FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 5 – wymagania BHP Zamawiającego  WO_Załącznik nr 5 WYMOGI BHP TPSM

Załącznik nr 6 – regulamin obiektu Zamawiającego  WO_Załącznik nr 6 ZASADY BEZP.TPSM

WO_02_2021_wniosek CUPT TK2

Data dodania ogłoszenia  27.04.2020

 Uprzejmie informujemy że postępowanie zostało unieważnione. Dziękujemy za przesłane oferty.

Ogłoszenie dotyczące świadczenia usług porządkowych i ochrony mienia w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A.

GRUPA CZH S.A.
z siedzibą w Katowicach (40-955), przy ul. Lompy 14, tel. 32 7313338
ogłasza

KONKURS OFERT

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA, OCHRONY W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH:

 

1. Budynek biurowy wraz z przyległym terenem zewnętrznym w Katowicach (40-955) przy ul. Lompy 14.
2. Obiekty w Sławkowie (41-260), przy ul. Groniec 1.
3. Obiekty w Sławkowie (41-260), przy ul. Groniec 1a.
4. Obiekty w Katowicach (40-833), przy ul. Obroki 130.
5. Obiekty w Katowicach (40-860), przy ul. Gliwickiej 234.

I. PRZEDMIOT KONKURSU

1) Przedmiotem konkursu ofert jest świadczenie usług w zakresie:

a) sprzątania pomieszczeń wraz z terenem przyległym we wszystkich lokalizacjach,
b) całodobowej ochrony obiektów wraz z parkingami przylegającymi do budynków i terenem przynależnym,
w tym obsługi portierni we wszystkich lokalizacjach,
c) wywozu i utylizacji odpadów przy obiektach w Katowicach, ul. Obroki 130 i ul. Gliwickiej 234,
d) utrzymania zimowego terenów we wszystkich lokalizacjach,
e) obsługi wag samochodowych w obiektach w Sławkowie przy ul. Groniec 1 oraz 1a.

2) Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. możliwość składania ofert z podziałem na usługi – sprzątania lub
ochrony, przy czym oferta dotyczyć powinna wszystkich wykazanych obiektów.

3) Wymagana konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej.

4) Szczegółowa specyfikacja warunków przystąpienia do konkursu na stronach internetowych:

a) www.czh.pl – Budynek biurowy wraz z przyległym terenem zewnętrznym w Katowicach, przy ul. Lompy 14,
b) www.euterminal.pl – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1,
c) www.tpsm.pl – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1a,
d) www.obroki.pl – Obiekty w Katowicach, przy ul. Obroki 130 i obiekty w Katowicach przy ul. Gliwickiej 234,

oraz do wglądu w Dziale Majątku Grupa CZH S.A. tel. 32 7313338, pod adresem: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14. Komplet całości dokumentów umieszczony na wszystkich stronach internetowych wskazanych w pkt.4.

II. WYMAGANIA OFERTY

1) OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

a) Imię, nazwisko i adres oferenta w przypadku osoby fizycznej potwierdzone odpisem z dowodu osobistego nazwę firmy, siedzibę, nr NIP oraz formę prawną, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru, sporządzonym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty, referencje,
b) proponowaną cenę usług netto zgodnie ze specyfikacją usług sprzątania i ochrony,
c) proponowany termin płatności zgodny ze specyfikacją,
d) inne informacje i dokumenty przewidziane w specyfikacji.

2) Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 23.10.2020 r. do godz. 15 ºº na adres GRUPA CZH S.A. ul. Lompy 14, kod 40-955 Katowice, pok. 307, III piętro z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sprzątania i ochrony mienia wybranych spółek Grupy Kapitałowej CZH S.A.” i w ciągu 20 dni od upływu powyższego terminu, Oferent pozostaje związany swoją ofertą.

3) Porównanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po upływie termin ich składania w siedzibie ogłaszającego.

4) Wybór oferty następuje w wyniku swobodnego uznania przez ogłaszającego.

5) W terminie 20 dni po dokonaniu wyboru ofert, z wybranym wykonawcą podpisane zostaną umowy na świadczenie usług. Umowy zawarte będą z poszczególnymi Spółkami.

III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1) Informację o świadczeniu usług na poszczególnych obiektach uzyskać można u osób podanych w specyfikacjach.

2) Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny lub zawarcia umowy na jeden z wybranych obiektów z pominięciem pozostałych obiektów.

3) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.
4) Ogłaszający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.
5) Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Załączniki :

1. Zakres prac – Budynek biurowy wraz z przyległym terenem zewnętrznym w Katowicach, przy ul. Lompy 14

2. Zakres prac – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1

3. Zakres prac – Obiekty w Sławkowie, przy ul. Groniec 1a

4. Zakres prac – Obiekty w Katowicach, przy ul. Obroki 130 i obiekty w Katowicach przy ul. Gliwickiej 234

14.01.2021

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Oferta na wykonanie zadania inwestycyjnego. Wykonanie wału ziemnego – nasypu ochronnego oraz parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o. – zgodnie z projektem.

Data dodania ogłoszenia  15.10.2020

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o. (dalej: „TPSM”)

GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o:

 (postępowanie nie jest objęte USTAWĄ o ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH)

Wykonanie zadania inwestycyjnego

Wykonanie wału ziemnego – nasypu ochronnego oraz parkingu dla samochodów ciężarowych
wraz z infrastrukturą na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o.  w Sławkowie przy ul. Groniec 1A – zgodnie z projektem budowalnym.

17.10.2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

1. Zakres podstawowych oczekiwań:

 a) wykonanie zadania inwestycyjnego etapowo tj. wykonanie parkingu dla samochodów ciężarowych dla 40 stanowisk

 Projekt budowalny do wglądu u siedzibie spółki.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2020r. do godz. 13.00.

Wszelkie zapytania należy kierować:

Krzysztof Górny e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel. 607 464 052

3. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

5. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy

b) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

 c) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

d) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

e) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

f) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

7. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.

Zamawiający nie  ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.

8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

9. Szczegółowe warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

10. Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

11. Badanie i ocena ofert są niejawne.

12. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

13. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

c) Dostawa i transport Przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy

14. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

15. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

16. Protesty:

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

17. Wykaz załączników do postępowania:

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy Załącznik nr 1 oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 2 umowa_PDF

Załącznik nr 3 – wymagania BHP Załącznik nr 3 WYMOGI BHP TPSM-1

Załącznik nr 4 – zasady bezpieczeństwa TPSM Załącznik nr 4 ZASADY BEZPPSM-1

  

„Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.”

Zamawiający:
„TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA” Sp. z o.o.
ul. Groniec 1A,  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
e-mail : https://www.tpsm.pl/

data dodania ogłoszenia  18.09.2019

Przedmiot zapytania:

„Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania”.

data ogłoszenia

05/08/2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Zarząd Spółki Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.

 1. Warunki przeprowadzenia badania:
  a) oczekiwany termin złożenia opinii i sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 – 7 luty 2020r
  b) miejsce przeprowadzenia badania – siedziba Spółki;
  c) uczestnictwo biegłego rewidenta we wskazanych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji (o ile będzie to konieczne);
  d) współpraca biegłego rewidenta z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CZH S.A. oraz PKP Cargo S.A.;
  e) zobowiązanie do konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków w czasie trwania umowy w ramach ceny za świadczoną usługę.
 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  a) wpis do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
  b) aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP;
  c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;
  d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
  e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  f) projekt umowy na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 r.;
  g) oświadczenie o spełnieniu warunków do wyrażania bezstronnych i niezależnych opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wymaganych w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach.
 3. Oferta powinna również zawierać następujące informacje:
  a) charakterystyka oferenta, w tym forma prowadzonej działalności, kierownictwo, doświadczenie oraz liczba zatrudnionych biegłych rewidentów;
  b) co najmniej 2 biegłych rewidentów wpisanych do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
  c) liczba podmiotów badanych w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty złożenia oferty;
  d) skład zespołu badającego;
  e) harmonogram prac obejmujący metody i terminy realizacji prac związanych z badaniem;
  f) proponowana łączna cena za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego (zgodnie z pkt. 1.) z uwzględnieniem wszystkich koszów, jakie poniesie oferent;
 4. Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 30.09.2016r. na adresy
e-mail: sekretariat@tpsm.pl

Oferta sprzedaży materiału odpadowego

Zapraszamy do składania ofert cenowych na materiał odpadowy w tym materiał węglopochodny zmieszany z podłożem, z zanieczyszczeniem tj. ziemia, kamienie, trawy, krzewy.
Materiał pochodzi po rekultywacji terenu i czyszczeniu torowiska po przeładunkach.
Parametry jakościowe materiału są dostępne u osoby do kontaktu.

Powyższy materiał w ilości ok. 1600 ton zawiera zanieczyszczenia, w związku z powyższym Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu ewentualnego zanieczyszczenia zakupionego materiału.

Termin płatności: przedpłata 100 % wartości na podstawie faktury proforma, płatna przed odbiorem na konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. 58 1540 1128 2001 7002 1062 0001.
Transport: po stronie kupującego
Możliwość oceny jakościowej oferowanych materiałów podczas wizji lokalnej po wcześniejszym ustalenia terminu z Panem Marek Sęk pod numerem telefonu 665 889 152.

Oferty należy składać na całość materiału elektronicznie na adres marek.sek@tpsm.pl/ sekretariat@tpsm.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2020 r. do godz. 14:00.
TPSM Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zakupiony materiał Kupujący zobowiązuje się odebrać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dokonania przelewu za przedpłatę. W przeciwnym wypadku Kupujący zostanie obciążony za składowanie materiału za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 0,10 zł netto za tona/doba.
TPSM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi firmami, które złożyły ofertę.
Kupujący winien oświadczyć, że jest POŚREDNICZĄCYM PODMIOTEM WĘGLOWYM.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego

Postępowanie zostało zakończone.

Oferta sprzedaży materiału odpadowego

Zamawiający:
„TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA” Sp. z o.o.
ul. Groniec 1A,  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
e-mail : https://www.tpsm.pl/

data dodania ogłoszenia  11.10.2019

Przedmiot zapytania:

Zapraszamy do składania ofert cenowych na materiał odpadowy w tym materiał węglopochodny tj.  miał węglowy, koks o różnej frakcji  zmieszany z podłożem, z zanieczyszczeniem tj. ziemia, kamienie.

data ogłoszenia

05/08/2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

Parametry jakościowe materiału są dostępne u osoby do kontaktu.

Powyższy materiał w ilości ok. 1200 ton zawiera zanieczyszczenia, w związku z powyższym Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu ewentualnego zanieczyszczenia zakupionego materiału.

Termin płatności: przedpłata 100 % wartości na podstawie faktury proforma, płatna przed odbiorem na konto: Bank Ochrony Środowiska S.A.  58 1540 1128 2001 7002 1062 0001.

Transport: po stronie kupującego

Możliwość oceny jakościowej oferowanych materiałów podczas wizji lokalnej po wcześniejszym ustalenia terminu z Panem Marek Sęk pod numerem telefonu 665 889 152.

Oferty należy składać na całość materiału elektronicznie na adres  sekretariat@tpsm.pl nieprzekraczalnym terminie do 18.10.br do godz. 12:00.

TPSM Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zakupiony materiał Kupujący zobowiązuje się odebrać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dokonania przelewu za przedpłatę. W przeciwnym wypadku Kupujący zostanie obciążony za składowanie materiału za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 0,10 zł netto za tona/doba.

TPSM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi firmami, które złożyły ofertę.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

zdjecia

21.10.2019

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostało przedłużone do dnia 25.10.2019.

 

Oferta na zagospodarowanie akustycznego wału ziemnego zlokalizowanego na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o./ Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

Data dodania ogłoszenia  19.06.2020

Nazwa i adres sprzedającego

Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. (zwany dalej „TPSM”)

Ul. Groniec 1a, Sławków

www.tpsm.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o:

zagospodarowanie akustycznego wału ziemnego zlokalizowanego na terenie Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o./

Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

data ogłoszenia

05/08/2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Wymagania ofertowe​:

– wykonanie hydrosiewu oraz nasadzenia krzewów / np . tuje 1.5 m wys. / na koronie wału,     podwyższając jego walory przegrody akustycznej i wizualnej.

– konserwacja tj. system nawadniania połączony z możliwością uzyskania dodatkowo kurtyny  wodnej przeciwpyłowej usytuowanej na koronie wału.

Wał ziemny / nasyp ochronny – ma spełniać w pełni walory naturalnej, estetycznej przegrody zapewniającej optymalne warunki ekologiczne w tym terenie.

– jesteśmy otwarci na różne warianty przy powyższych założeniach, jednocześnie zapraszamy na wizje w terenie.

Wał ziemny posiada powierzchnię ok. 6460 m2 o wymiarach:

wysokość ok. 5 m

długość ok. 340 m

szerokość u podstawy 12-15 m szerokość na szczycie ok. 2m

1.Termin realizacji zamówienia – do 3 tygodni od dnia podpisania umowy

2.Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3.Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki

udziału w postępowaniu:

– posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia,

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia. W szczególności Dostawca musi: – posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,

b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,

c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,

 

4.Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia​. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

5.Opis sposobu przygotowania oferty​.

1. Wymagania podstawowe:

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – możliwość wizji lokalnej

b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu
z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.

d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,

e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Forma oferty:

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,

b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,

c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,

d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,

e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,

7. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:

a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,

c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty

nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,

d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),

e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,

8. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania.

Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych. Zamawiający nie ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany w treści w/w postępowania:

a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,

b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,

c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi

na modyfikacje treści postępowania.

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym ​terminie do 02.07.2020r. do godz. 14.00.

 

Wszelkie zapytania należy kierować: Krzysztof Górny e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel. 607 464 052

 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

3. wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Szczegółowe warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.

Tryb badania i oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

– zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,

– nie zostały odrzucone przez Zamawiającego. Badanie i ocena ofert są niejawne. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni

b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

c) Dostawa i transport Przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.

Protesty: Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.

 

Wykaz załączników do postępowania:

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy Załącznik nr 1 oświadczenie Dostawcy

Załącznik nr 2 – zasady bezpieczeństwa Załącznik nr 2 ZASADY BEZP.TPSM

Oferta na wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę instalacji fotowoltaicznej

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o. (dalej: „TPSM”)
UL. GRONIEC 1A, 41-260 SŁAWKÓW

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o:
wykonanie projektu budowalnego wraz z pozwoleniem na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 900 kWp na terenie siedziby Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1A (działki nr 213/19; 213/16)

 

data ogłoszenia

05/08/2020

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

 

1. Zakres podstawowych oczekiwań:

a) szczegółowy opis Przedmiotu postępowania przedstawia Załącznik nr 2

2. Termin realizacji zamówienia
Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:
a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
• posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących
w zakres Przedmiotu Zamówienia,
• znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
W szczególności Dostawca musi:
– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia,
b) jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji,
c) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
d) brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania,
4. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe:
a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
c) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
d) wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
e) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty:
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
b) oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
c) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
d) dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,
3. Zawartość oferty – kompletna oferta musi zawierać:
a) oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1,

b) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu
w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US,
c) stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej,
d) referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne),
e) kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę,
6. Wyjaśnianie i zmiany w treści postępowania:
1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w postępowania. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych.
Zamawiający nie ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.
2. Zmiany w treści w/w postępowania:
a) Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść w/w postępowania,
b) modyfikacje są wiążące dla Dostawców,
c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści postępowania.
7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2020r. do godz. 14.00.
Wszelkie zapytania należy kierować:
Krzysztof Górny e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel. 607 464 052
8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:
1. skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty
Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. zmiana złożonej oferty
Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
3. wycofanie złożonej oferty
Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
9. Szczegółowe warunki i postanowienia umowy w zakresie współpracy do uzgodnienia po wybraniu Dostawcy.
10. Tryb badania i oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania,
• nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
11. Badanie i ocena ofert są niejawne.
12. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.
13. Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania:
Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a) termin płatności – 60 dni
b) Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.
c) Dostawa i transport Przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy

14. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
15. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) postępowania bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Regulaminu Postępowania.
16. Protesty:
Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z postępowaniem.
17. Wykaz załączników do postępowania:
Załącznik nr 1 – oświadczenie Dostawcy
Załącznik nr 2 – szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia

 

 

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego

Ogłoszenie

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka sp. z o.o. ogłaszają konkurs ofert na:

„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego”
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn:
„PRZEBUDOWA PLACU SKŁADOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego placu o powierzchni 58 656 m2 na działkach 213/23, 213/25, 213/28, 213/29, 213/45;213/56; 213/36 w Sławkowie, łącznie z wykonaniem odwodnienia placu, wykonaniem instalacji hydrantowej, oświetlenia.

1 etap polega na wykonaniu w/w prac na powierzchni 10000 m2.

Zakres obowiązków Inwestora Zastępczego:
1. Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych,
2. Przygotowaniu niezbędnych dokumentów do przekazania wybranemu Wykonawcy
3. Pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych,
4. Nadzorowanie nad wykonaniem robót zanikowych wraz ze stosownymi protokołami.
5. Przygotowanie dokumentacji wraz z bezusterkowym rozliczeniem końcowym poszczególnych części Inwestycji w I Etapie.
6. Nadzór nad dokumentacją oddania zadania do użytkowania wraz z adaptacją prac umożliwiających kontynuację dalszych etapów całego zadania inwestycyjnego.

Wymagania:
1.Dokumenty i uprawnienia potwierdzające odpowiednie kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.
2. Referencje wraz z poświadczeniem.
3 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami.
4. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (REGON, NIP, KRS itd.)

W załączeniu;

1. Formularz „Oferty na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego”
2. Projekt umowy na Zastępstwo Inwestycyjne.
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.
5. Dokumenty projektowe do wglądu znajdują się na terenie Terminali Przeładunkowych Sławków Medyka sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Krzysztof Zając 601 468 406

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie opisanej „Oferta na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – „Przebudowa Placu Składowego wraz z Infrastrukturą towarzyszącą”.
Miejsce i termin składania ofert:
Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka sp. z o.o. Sławków ul. Groniec1a (Sekretariat Euroterminal Sławków ul. Groniec 1)

Termin otwarcia kopert –05.Sierpień 2019 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 1 do SIWZ

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

„Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zamawiający:
„TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA” Sp. z o.o.
ul. Groniec 1A,  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
e-mail : https://www.tpsm.pl/

Przedmiot zapytania:

„Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Lokalizacja województwo śląskie , powiat będziński,  Sławków ul. Groniec 1a

Działki nr: 213/23; 213/25;  213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36

Nr idend. Jednostka Ewidencyjna 240108_1.0004 Garbierze; Sławków

Przedmiotowy teren oznaczony jest w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Sławkowa symbolem 5 P1-Tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów (Uchwała nr L/343/06 Rady Miejskiej w Sławkowie).

Całkowita powierzchnia placu składowego- 58 656 m2

Szczegółowy zakres realizowanej Inwestycji oraz wymagania jakościowe określone są w projekcie budowlanym oraz pozwoleniu na budowę (decyzja Starosty Będzińskiego numer 476.2019)

Zakres prac:

– utwardzenie nawierzchni placu składowego,

– rozbudowa sieci hydrantowej,

– przebudowa oświetlenia placu,

– budowa kanalizacji deszczowej,

 

Pierwszy Etap Inwestycji polega na wykonaniu prac na powierzchni 10 000m2.

 1. Utwardzenie nawierzchni placu składowego wg poniższej technologii nr rys. D 03:

Wykorytowanie gruntu pod plac składowy na odpowiednią głębokość, a następnie wykonanie utwardzenia wg poniższych wytycznych:

– zbrojone płyty betonowe 300/150/15 wraz z Certyfikatem Zgodności CE/B  (Aprobata Techniczna)

– 5 cm piasek,

–  35 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 zagęszczone mechanicznie do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2≥160MPa

– 35 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥60% zagęszczonej mechanicznie do uzyskania wtórnego modułu odkształceni E2≥100MPa

– 25 cm wzmocnione podłoże z mieszanki niezwiązanej CNR lub gruntu niewysadzinowego  CBR≥20%, k≥8m/dobę zagęszczone mechanicznie do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2≥50MPa

– podłoże rodzime zagęścić mechanicznie do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2≥35MPa.

Wykonanie

 1. Rozbudowa sieci hydrantowej zgodnie z wykonanym projektem w zakresie 10000 m2.

III. Rozbudowa kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia placu wraz z wypustami  w zakresie I etapu.

 1. Rozbudowa oświetlenia placu zgodna z projektem i w zakresie I etapu (10000m2).

Dokumenty projektowe do wglądu znajdują się na terenie Terminali Przeładunkowych Sławków Medyka sp. z o.o.  Sławków ul. Groniec 1a

Osoba do kontaktu Krzysztof Zając tel. 601 468 406, e-mail  krzysztof.zajac@tpsm.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie Dostawcy

Zalacznik nr 1 Form. OFERTY BUDOWA Pl Składowego

Załącznik nr 2 Budowa OPIS

Załącznik nr 3 SIWZ

Ogłoszenie Budowapłyty zbrojone

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka sp. z o.o. na lata 2020- 2023

Warunki Zamówienia

Zamawiający: 
„TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA” Sp. z o.o. 
ul. Groniec 1A  41-260 Sławków 
tel. +48 32/714 24 00  
e-mail : https://www.tpsm.pl/

Przedmiot zapytania: 
Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju „Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka” sp. z o.o. na lata 2020- 2023

Miejsce i termin składania ofert elektronicznie: 
„Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka” Sp. z o.o. 
41-260 Sławków 
ul. Groniec 1a, 
do 5 lipca 2019 r. 
e-mail: patrycja.nowak@tpsm.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia 

Nazwa zamówienia: Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju „Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka”  sp. z o.o. na lata 2020- 2023. 

Opis i zakres zamówienia: zadaniem Wykonawcy jest opracowanie strategii rozwoju firmy „Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka” sp. z o.o. na lata 2020-2023. Strategia rozwoju powinna zawierać: 

• analizę makro i mikrootoczenia,

• analizę wewnętrzną spółki,

• analizę SWOT,

• misję, wizję i wartości spółki,
• badanie rynku,
• analizę pozycji konkurencyjnej spółki na danym rynku;
• dostosowanie strategii usługi do rynku,
• opis produktów/usług spółki oraz jego aktualnej pozycji na rynku krajowym
i międzynarodowym,
• przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w kontekście planowanych działań międzynarodowych,
• plany dywersyfikacji geograficznej i sektorowej,
• opracowanie strategii finansowania działalności, 

• analizę wykorzystania synergii będącej efektem działania z innymi podmiotami,

• cele finansowe,
• opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,
• wstępny harmonogram wdrażania strategii biznesowej.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu. 

2. Termin wykonania usługi – do 15 września 2019 r. 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, bądź Wykonawcy posiadający odpowiedni potencjał merytoryczny i techniczny do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dokumentów: 

 • Od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych:

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

 ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z podaniem sumy gwarancyjnej oraz zakresu ubezpieczenia, 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac;

 • Od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
 • dokument CV lub inny wykazujący doświadczenie Wykonawcy w przedmiotowym zakresie,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac;

Zaproszenie nie dotyczy firm/osób fizycznych:

 w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 

 w odniesieniu do których ogłoszono upadłość. 

4. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do dnia 05 lipca 2019 roku na e-mail: patrycja.nowak@tpsm.pl

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo wpisem do CEIDG lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 

Strony oferty powinny być parafowane. 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

5. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający odrzuca oferty, które: 
 nie spełniają opisanych wymagań, 
 zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszych Warunków Zamówienia
 z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami: 
 spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia, 
 termin wykonania usługi, 
 termin płatności,  
 cena. 
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: patrycja.nowak@tpsm.pl

pobierz wzór umowy
TPSM_umowa na opracowanie Strategii_2020-2023

15.07.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie dotyczące opracowania Strategii rozwoju „Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka” sp. z o.o. na lata 2020- 2023 zostało unieważnione.

Wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie czyszczenia oraz inspekcję TV kanalizacji deszczowej w Sławkowie przy ul. Groniec 1a wg załączonej specyfikacji

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Oferta sprzedaży – ŁADOWARKA KOŁOWA

Data dodania ogłoszenia  16.01.2020

 1. Nazwa i adres sprzedającego

Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. (zwany dalej „TPSM”)

Ul. Groniec 1a, Sławków

www.tpsm.pl

Termin płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1A

Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z drogą mailową: marek.sek@tpsm.pl.

Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu należy składać elektronicznie na adres  sekretariat@tpsm.pl  nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2020 r.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

TPSM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

TPSM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, nawet jeżeli wskazana w ofercie cena będzie wyższa niż wskazana w ogłoszeniu sugerowana cena minimalna.

Załącznik:

 ogłoszenie o sprzedazy ładowarka

05.06.2020

Postępowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Opracowanie koncepcyjnego audytu

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o. ogłaszają konkurs na opracowanie koncepcyjnego audytu techniczno ekonomicznego wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 0,5 MW na terenie TPSM sp. z o.o. w Sławkowie ul. Groniec 1a.

Audyt koncepcyjny powinien zawierać:
1. Studium opłacalności inwestycji fotowoltaicznej wraz z przewidywalnym terminem zwrotu Inwestycji
2. Plan koncepcyjny instalacji
3.Parametry techniczne instalacji wraz z wyborem urządzeń ze wskazaniem standardu klasy elementów wchodzących w skład wyposażenia,
3. Sposoby finansowania
4. Harmonogram z wykazem dokumentów i pozwoleń niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej

Informujemy że postępowanie zostało zakończone.

Oferta sprzedaży materiału złomowego

Data dodania ogłoszenia  24.04.2020

Nazwa i adres sprzedającego

Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. (zwany dalej „TPSM”)

Ul. Groniec 1a, Sławków

www.tpsm.pl

OGŁOSZENIE TPSM_2020 

Oferta sprzedaży materiału złomowego

Zapraszamy do składania ofert cenowych na materiał złomowy – zdjęcia

Termin płatności: przedpłata 100 % wartości na podstawie faktury proforma, płatna przed odbiorem na konto: Bank Ochrony Środowiska S.A.  58 1540 1128 2001 7002 1062 0001.

Transport: po stronie kupującego

Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustalenia terminu z Panem Marek Sęk tel. 665 889 152 lub Pan Krzysztof Górny tel. 607 464 052.

Oferty należy składać na całość materiału złomowego elektronicznie na sekretariat@tpsm.plnieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2020r.

TPSM Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zakupiony materiał Kupujący zobowiązuje się odebrać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dokonania przelewu za przedpłatę.

 

TPSM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi firmami, które złożyły ofertę.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

ogłoszenie o sprzedazy odpad złom. 2020 TPSM

05.06.2020

Postępowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Oferuje do sprzedaży – KOPARKA KOŁOWA TEREX TM350 (niesprawna)

Data dodania ogłoszenia  18.05.2020

Nazwa i adres sprzedającego

Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. (zwany dalej „TPSM”)

Ul. Groniec 1a, Sławków

www.tpsm.pl

Oferuje do sprzedaży – KOPARKA KOŁOWA TEREX TM350 (niesprawna)

 

Termin płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma

Odbiór: siedziba spółki Sławków ul. Groniec 1A

Możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panem Krzysztofem Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl

Oferty zawierające proponowaną cenę zakupu należy składać elektronicznie na adres  sekretariat@tpsm.pl  nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2020 r.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

TPSM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

TPSM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

ogłoszenie o sprzedazy TEREX

05.06.2020

Postępowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Zakup usługi obsługi, konserwacji i utrzymania dwóch wag samochodowych w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1a

Data dodania ogłoszenia  07.11.2019

13.12. 2019 INFORMACJA

Postępowanie na obsługę wagi zostało zakończone.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. (zwany dalej „TPSM”)

Ul. Groniec 1a, Sławków

www.tpsm.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Pisemny przetarg nieograniczony

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup usługi obsługi, konserwacji i utrzymania dwóch wag samochodowych w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1a”.

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, znajdują się w Umowie Ramowej, będącej załącznikiem nr 2. Szczegółowy zakres zostanie opracowany wspólnie z wybranym Zleceniobiorcą.

     4. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu.

 1. Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu.

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w przetargu:

 • Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia. W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia, na sumę co najmniej 1.000.000 zł

b) Jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji.

c) Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5a Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) Brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w przetargu powoduje wykluczenie Dostawcy z przetargu.

6. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

7. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania podstawowe

 1. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
 3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 4. Wzory dokumentów dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty
 5. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca.
 2. Oferta musi zawierać ceny usług zgodnie z paragrafem 2 pkt 1 Umowy Ramowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji
 4. Dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata
 5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości

Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US
 3. Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej
 4. Referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne)
 5. Kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę
 6. Podpisaną przez Dostawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę Ramową, stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8. Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 24 godzin. Zamawiający nie ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków, a także warunków udziału w przetargu.
 • Modyfikacje są wiążące dla Dostawców
 • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@tpsm.pl, w nieprzekraczalnym terminie 21.11.2018.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkie zapytania należy kierować na sekretariat@tpsm.pl

10. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

11. Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

12. Kryteria oceny ofert

 1. Oferty zostaną ocenione w odniesieniu do zamawianej usługi przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny 80%, termin płatności 15%, referencje 5%.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, iż zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez siebie terminie. Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnych ofertach. Zamawiający unieważnia przetarg, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub wzywa Dostawców do złożenia kolejnych ofert dodatkowych aż sytuacji, gdy któraś z ofert będzie najkorzystniejsza w świetle kryterium oceny ofert.

13. Negocjacje w sprawie ceny

 1. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z wszystkimi Dostawcami lub z trzema, którzy złożyli najlepsze oferty cenowe oraz nie zostali wykluczeni z przetargu i których oferty nie zostały odrzucone, negocjacji co do wysokości oferowanej przez nich ceny i innych parametrów dostawy Przedmiotu Zamówienia, podczas których Dostawcy będą uprawnieni:

– do zmiany – obniżenia wysokości ceny oferowanej za usługę będącą Przedmiotem Zamówienia

– w odniesieniu do innych niż cena parametrów realizacji Przedmiotu Zamówienia (np. gwarancji wykonania usługi) – do zaoferowania korzystniejszych parametrów niż wskazane w złożonej przez siebie pisemnej ofercie

 1. Negocjacje mają charakter indywidualny i odbędą się w siedzibie Zamawiającego z każdym Dostawcą z osobna. Zamawiający powiadomi Dostawców o terminie negocjacji.
 2. Z negocjacji z każdym z Dostawców zostanie sporządzony protokół dokumentujący ich przebieg, w szczególności wysokość obniżonej ceny a także uzgodnione z Dostawcą nowe parametry realizacji Przedmiotu Zamówienia, który to protokół podpiszą Zamawiający oraz uczestniczący w negocjacjach Dostawca.
 3. Jeśli Dostawca nie weźmie udziału w negocjacjach uważać się będzie, że podtrzymał dotychczasową cenę oraz inne parametry realizacji Przedmiotu Zamówienia(wynikające z oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert).

14. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Tryb badania i oceny ofert

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 • Zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z przetargu
 • Nie zostały odrzucone przez Zamawiającego

Ofertę złożoną przez Dostawcę wykluczonego z przetargu uważa się za odrzuconą.

 1. Badanie i ocena ofert są niejawne.
 2. Komisja przetargowa:
 3. Dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w przetargu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

16. Informacje ogólne dotyczące istotnych warunków zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ Termin płatności – 60 dni

b/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

Umowa zostanie zawarta w ciągu 15 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

17. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) przetargu bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Protesty

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z przetargiem.

19. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami

W ramach przetargu wszelkie dokumenty, oferta i jej zmiany lub wycofanie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują sobie nawzajem poczta elektroniczna na adresy wymienione w ogłoszeniu oraz formularzu ofertowym.

20. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący jej integralną część są:

Załącznik nr 1 – ! Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie Dostawcy-obsługa wag 2020

Załącznik nr 2 – ! Załącznik nr 2 do SIWZ – umowa ramowa – obsługa wag 2020 GRAFIKA

 

 

Świadczenie usług czystościowych

Data dodania ogłoszenia  07.11.2019

13.12.2019 INFORMACJA

Postępowanie na świadczenie usług sprzątania zostało zakończone.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. (zwany dalej „TPSM”)

Ul. Groniec 1a, Sławków

www.tpsm.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Pisemny przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia

A/ Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług czystościowych” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

B/ Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne, znajdują się w Umowie Ramowej, będącej załącznikiem nr 3 oraz w Warunkach Technicznych będących załącznikiem nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu.

 1. Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu.

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w przetargu:

 • Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia. W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia, na sumę co najmniej 1.500.000 zł

b) Jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji.

c) Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5a Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) Brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w przetargu powoduje wykluczenie Dostawcy z przetargu.

6. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

7. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania podstawowe

 1. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
 3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 4. Wzory dokumentów dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty
 5. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca.
 2. Oferta musi zawierać ceny usług zgodnie z paragrafem 2 pkt 1 Umowy Ramowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji
 4. Dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata
 5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości

Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US
 3. Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej
 4. Referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne)
 5. Kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę
 6. Podpisaną przez Dostawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę Ramową, stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8. Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 24 godzin. Zamawiający nie ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków, a także warunków udziału w przetargu.
 • Modyfikacje są wiążące dla Dostawców
 • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@tpsm.pl, w nieprzekraczalnym terminie 21.11.2018.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkie zapytania należy kierować na sekretariat@tpsm.pl

10. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

11. Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

12. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Tryb badania i oceny ofert

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 • Zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z przetargu
 • Nie zostały odrzucone przez Zamawiającego

Ofertę złożoną przez Dostawcę wykluczonego z przetargu uważa się za odrzuconą.

 1. Badanie i ocena ofert są niejawne.
 2. Komisja przetargowa:
 3. Dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w przetargu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

14. Informacje ogólne dotyczące istotnych warunków zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ Termin płatności – 60 dni

b/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

Umowa zostanie zawarta w ciągu 15 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

15. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) przetargu bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16. Protesty

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z przetargiem.

17. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami

W ramach przetargu wszelkie dokumenty, oferta i jej zmiany lub wycofanie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują sobie nawzajem poczta elektroniczna na adresy wymienione w ogłoszeniu oraz formularzu ofertowym.

18. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący jej integralną część są:

 Załącznik nr 3 do Umowy ramowej-sprzątanie 2020 ZASADY BEZP.TPSM

! Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie Dostawcy-sprzątanie 2020

! Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikcja Techniczna-sprzątanie 2020

Załącznik nr 1 do umowy – Specyfikcja Techniczna-sprzątanie 2020

! Załącznik nr 3 do SIWZ-umowa ramowa-sprzątania 2020 GRAFIKA

Załącznik nr 2 do Umowy ramowej-sprzątanie 2020-WYMOGI BHP TPSM

 

Zakup usługi ochrony fizycznej mienia w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1a

Data dodania ogłoszenia  07.11.2019

13.12.2019 INFORMACJA

Postępowanie na zakup usługi ochrony zostało zakończone.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. (zwany dalej „TPSM”)

Ul. Groniec 1a, Sławków

www.tpsm.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Pisemny przetarg nieograniczony

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup usługi ochrony fizycznej mienia w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Sławkowie przy ul. Groniec 1a” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne, znajdują się w Umowie Ramowej, będącej załącznikiem nr 3 oraz w Specyfikacji Technicznej będącej załącznikiem nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 2 pn. „Specyfikacja techniczna” jest dokumentem prezentującym ogólne wymagania dotyczące prac objętych przedmiotem zamówienia. Szczegółowy zakres zostanie opracowany wspólnie z wybranym Zleceniobiorcą.

     4. Termin realizacji zamówienia

Umowa na świadczenie powyższych usług zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu.

 1. Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu.

a) Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w przetargu:

 • Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację Przedmiotu zamówienia (ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy oznacza brak spełnienia tego warunku) oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji całego Przedmiotu zamówienia. W szczególności Dostawca musi:

– posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie obejmującym realizację całego Przedmiotu Zamówienia za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia, na sumę co najmniej 3.000.000 zł

b) Jeżeli Dostawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę, wskazujący jego formę prawną, adres oraz fakt, ze nie ogłoszono jego upadłości ani likwidacji.

c) Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5a Dostawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) Brak spełnienia lub wykazania przez Dostawcę spełnienia warunków udziału w przetargu powoduje wykluczenie Dostawcy z przetargu.

6. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą dokonywane w PLN.

7. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania podstawowe

 1. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
 3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
 4. Wzory dokumentów dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie z pełnomocnictwem i dołączone do oferty
 5. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca.
 2. Oferta musi zawierać ceny usług zgodnie z paragrafem 2 pkt 1 Umowy Ramowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji
 4. Dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata
 5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości

Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub dokument o analogicznej mocy prawnej (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców), wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przez złożeniem oferty. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatków US
 3. Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa pod literą d) powyżej
 4. Referencje (minimum cztery podmioty zewnętrzne)
 5. Kopię polisy ubezpieczenia OC posiadanego przez Dostawcę
 6. Podpisaną przez Dostawcę zgodnie z pełnomocnictwem Umowę Ramową, stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8. Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień w ciągu 24 godzin. Zamawiający nie ma obowiązku udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynął do niego  na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, przed upływem terminu do składania ofert, jednakże nie później niż na 24 godziny przed jego upływem, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków, a także warunków udziału w przetargu.
 • Modyfikacje są wiążące dla Dostawców
 • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to celowe z uwagi na modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@tpsm.pl, w nieprzekraczalnym terminie 21.11.2018.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem w formacie PDF.

Wszelkie zapytania należy kierować na sekretariat@tpsm.pl

10. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zmiana złożonej oferty

Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej. Pismo w tym przedmiocie powinno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

 1. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

11. Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu umowy.

12. Kryteria oceny ofert

 1. Oferty zostaną ocenione w odniesieniu do zamawianej usługi przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny 80%, termin płatności 15%, referencje 5%.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, iż zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez siebie terminie. Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnych ofertach. Zamawiający unieważnia przetarg, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub wzywa Dostawców do złożenia kolejnych ofert dodatkowych aż sytuacji, gdy któraś z ofert będzie najkorzystniejsza w świetle kryterium oceny ofert.

13. Negocjacje w sprawie ceny

 1. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z wszystkimi Dostawcami lub z trzema, którzy złożyli najlepsze oferty cenowe oraz nie zostali wykluczeni z przetargu i których oferty nie zostały odrzucone, negocjacji co do wysokości oferowanej przez nich ceny i innych parametrów dostawy Przedmiotu Zamówienia, podczas których Dostawcy będą uprawnieni:

– do zmiany – obniżenia wysokości ceny oferowanej za usługę będącą Przedmiotem Zamówienia

– w odniesieniu do innych niż cena parametrów realizacji Przedmiotu Zamówienia (np. gwarancji wykonania usługi) – do zaoferowania korzystniejszych parametrów niż wskazane w złożonej przez siebie pisemnej ofercie

 1. Negocjacje mają charakter indywidualny i odbędą się w siedzibie Zamawiającego z każdym Dostawcą z osobna. Zamawiający powiadomi Dostawców o terminie negocjacji.
 2. Z negocjacji z każdym z Dostawców zostanie sporządzony protokół dokumentujący ich przebieg, w szczególności wysokość obniżonej ceny a także uzgodnione z Dostawcą nowe parametry realizacji Przedmiotu Zamówienia, który to protokół podpiszą Zamawiający oraz uczestniczący w negocjacjach Dostawca.
 3. Jeśli Dostawca nie weźmie udziału w negocjacjach uważać się będzie, że podtrzymał dotychczasową cenę oraz inne parametry realizacji Przedmiotu Zamówienia(wynikające z oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert).

14. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Tryb badania i oceny ofert

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 • Zostały złożone przez Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z przetargu
 • Nie zostały odrzucone przez Zamawiającego

Ofertę złożoną przez Dostawcę wykluczonego z przetargu uważa się za odrzuconą.

 1. Badanie i ocena ofert są niejawne.
 2. Komisja przetargowa:
 3. Dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełniania przez Dostawców warunków udziału w przetargu, a także warunków realizacji Przedmiotu zamówienia.

16. Informacje ogólne dotyczące istotnych warunków zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

Zamawiający przedstawia następujące warunki zawarcia umowy:

a/ Termin płatności – 60 dni

b/ Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez personel, za który Dostawca ponosi odpowiedzialność.

Umowa zostanie zawarta w ciągu 15 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

17. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny do zamknięcia (unieważnienia) przetargu bez wybory żadnej oferty, jak również do odwołania i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Protesty

Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na ewentualne wniesione protesty i skargi związane z przetargiem.

19. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami

W ramach przetargu wszelkie dokumenty, oferta i jej zmiany lub wycofanie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują sobie nawzajem poczta elektroniczna na adresy wymienione w ogłoszeniu oraz formularzu ofertowym.

20. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący jej integralną część są:

Załącznik nr 1 – ! Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie Dostawcy-ochrona mienia 2020

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2 do Umowy ramowej-ochrona mienia 2020-WYMOGI BHP TPSM

Załącznik nr 3 – ! Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa ramowa -ochrona mienia 2020 GRAFIKA

Załącznik nr 4- Załącznik nr 3 do Umowy ramowej-ochrona mienia 2020 ZASADY BEZP.TPSM

Załącznik nr 5 – ! Załącznik nr 2 do SIWZ – opis-ochrona mienia 2020