Zaznacz stronę

Zakupy

Oferta sprzedaży materiału odpadowego

Zamawiający:
„TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA” Sp. z o.o.
ul. Groniec 1A,  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
e-mail : https://www.tpsm.pl/

data dodania ogłoszenia  11.10.2019

Przedmiot zapytania:

Zapraszamy do składania ofert cenowych na materiał odpadowy w tym materiał węglopochodny tj.  miał węglowy, koks o różnej frakcji  zmieszany z podłożem, z zanieczyszczeniem tj. ziemia, kamienie.

 

Parametry jakościowe materiału są dostępne u osoby do kontaktu.

Powyższy materiał w ilości ok. 1200 ton zawiera zanieczyszczenia, w związku z powyższym Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu ewentualnego zanieczyszczenia zakupionego materiału.

Termin płatności: przedpłata 100 % wartości na podstawie faktury proforma, płatna przed odbiorem na konto: Bank Ochrony Środowiska S.A.  58 1540 1128 2001 7002 1062 0001.

Transport: po stronie kupującego

Możliwość oceny jakościowej oferowanych materiałów podczas wizji lokalnej po wcześniejszym ustalenia terminu z Panem Marek Sęk pod numerem telefonu 665 889 152.

Oferty należy składać na całość materiału elektronicznie na adres  sekretariat@tpsm.pl nieprzekraczalnym terminie do 18.10.br do godz. 12:00.

TPSM Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zakupiony materiał Kupujący zobowiązuje się odebrać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dokonania przelewu za przedpłatę. W przeciwnym wypadku Kupujący zostanie obciążony za składowanie materiału za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 0,10 zł netto za tona/doba.

TPSM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi firmami, które złożyły ofertę.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

zdjecia

 

„Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.”

Zamawiający:
„TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA” Sp. z o.o.
ul. Groniec 1A,  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
e-mail : https://www.tpsm.pl/

data dodania ogłoszenia  18.09.2019

Przedmiot zapytania:

„Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania”.

 

Zarząd Spółki Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.

 1. Warunki przeprowadzenia badania:
  a) oczekiwany termin złożenia opinii i sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 – 7 luty 2020r
  b) miejsce przeprowadzenia badania – siedziba Spółki;
  c) uczestnictwo biegłego rewidenta we wskazanych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji (o ile będzie to konieczne);
  d) współpraca biegłego rewidenta z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CZH S.A. oraz PKP Cargo S.A.;
  e) zobowiązanie do konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków w czasie trwania umowy w ramach ceny za świadczoną usługę.
 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  a) wpis do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
  b) aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP;
  c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;
  d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
  e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  f) projekt umowy na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 r.;
  g) oświadczenie o spełnieniu warunków do wyrażania bezstronnych i niezależnych opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wymaganych w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach.
 3. Oferta powinna również zawierać następujące informacje:
  a) charakterystyka oferenta, w tym forma prowadzonej działalności, kierownictwo, doświadczenie oraz liczba zatrudnionych biegłych rewidentów;
  b) co najmniej 2 biegłych rewidentów wpisanych do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
  c) liczba podmiotów badanych w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty złożenia oferty;
  d) skład zespołu badającego;
  e) harmonogram prac obejmujący metody i terminy realizacji prac związanych z badaniem;
  f) proponowana łączna cena za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego (zgodnie z pkt. 1.) z uwzględnieniem wszystkich koszów, jakie poniesie oferent;
 4. Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 30.09.2016r. na adresy
 e-mail: sekretariat@tpsm.pl

„Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zamawiający:
„TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA” Sp. z o.o.
ul. Groniec 1A,  41-260 Sławków
tel. +48 32/714 24 00
e-mail : https://www.tpsm.pl/

Przedmiot zapytania:

„Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Lokalizacja województwo śląskie , powiat będziński,  Sławków ul. Groniec 1a

Działki nr: 213/23; 213/25;  213/28; 213/29; 213/45; 213/56; 213/36

Nr idend. Jednostka Ewidencyjna 240108_1.0004 Garbierze; Sławków

Przedmiotowy teren oznaczony jest w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Sławkowa symbolem 5 P1-Tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów (Uchwała nr L/343/06 Rady Miejskiej w Sławkowie).

Całkowita powierzchnia placu składowego- 58 656 m2

Szczegółowy zakres realizowanej Inwestycji oraz wymagania jakościowe określone są w projekcie budowlanym oraz pozwoleniu na budowę (decyzja Starosty Będzińskiego numer 476.2019)

Zakres prac:

– utwardzenie nawierzchni placu składowego,

– rozbudowa sieci hydrantowej,

– przebudowa oświetlenia placu,

– budowa kanalizacji deszczowej,

 

Pierwszy Etap Inwestycji polega na wykonaniu prac na powierzchni 10 000m2.

 1. Utwardzenie nawierzchni placu składowego wg poniższej technologii nr rys. D 03:

Wykorytowanie gruntu pod plac składowy na odpowiednią głębokość, a następnie wykonanie utwardzenia wg poniższych wytycznych:

– zbrojone płyty betonowe 300/150/15 wraz z Certyfikatem Zgodności CE/B  (Aprobata Techniczna)

– 5 cm piasek,

–  35 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 zagęszczone mechanicznie do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2≥160MPa

– 35 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥60% zagęszczonej mechanicznie do uzyskania wtórnego modułu odkształceni E2≥100MPa

– 25 cm wzmocnione podłoże z mieszanki niezwiązanej CNR lub gruntu niewysadzinowego  CBR≥20%, k≥8m/dobę zagęszczone mechanicznie do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2≥50MPa

– podłoże rodzime zagęścić mechanicznie do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2≥35MPa.

Wykonanie

 1. Rozbudowa sieci hydrantowej zgodnie z wykonanym projektem w zakresie 10000 m2.

III. Rozbudowa kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia placu wraz z wypustami  w zakresie I etapu.

 1. Rozbudowa oświetlenia placu zgodna z projektem i w zakresie I etapu (10000m2).

Dokumenty projektowe do wglądu znajdują się na terenie Terminali Przeładunkowych Sławków Medyka sp. z o.o.  Sławków ul. Groniec 1a

Osoba do kontaktu Krzysztof Zając tel. 601 468 406, e-mail  krzysztof.zajac@tpsm.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie Dostawcy

Zalacznik nr 1 Form. OFERTY BUDOWA Pl Składowego

Załącznik nr 2 Budowa OPIS

Załącznik nr 3 SIWZ

Ogłoszenie Budowapłyty zbrojone

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego

Ogłoszenie

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka sp. z o.o. ogłaszają konkurs ofert na:

„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego”
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn:
„PRZEBUDOWA PLACU SKŁADOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego placu o powierzchni 58 656 m2 na działkach 213/23, 213/25, 213/28, 213/29, 213/45;213/56; 213/36 w Sławkowie, łącznie z wykonaniem odwodnienia placu, wykonaniem instalacji hydrantowej, oświetlenia.

1 etap polega na wykonaniu w/w prac na powierzchni 10000 m2.

Zakres obowiązków Inwestora Zastępczego:
1. Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych,
2. Przygotowaniu niezbędnych dokumentów do przekazania wybranemu Wykonawcy
3. Pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych,
4. Nadzorowanie nad wykonaniem robót zanikowych wraz ze stosownymi protokołami.
5. Przygotowanie dokumentacji wraz z bezusterkowym rozliczeniem końcowym poszczególnych części Inwestycji w I Etapie.
6. Nadzór nad dokumentacją oddania zadania do użytkowania wraz z adaptacją prac umożliwiających kontynuację dalszych etapów całego zadania inwestycyjnego.

Wymagania:
1.Dokumenty i uprawnienia potwierdzające odpowiednie kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.
2. Referencje wraz z poświadczeniem.
3 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami.
4. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (REGON, NIP, KRS itd.)

W załączeniu;

1. Formularz „Oferty na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego”
2. Projekt umowy na Zastępstwo Inwestycyjne.
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.
5. Dokumenty projektowe do wglądu znajdują się na terenie Terminali Przeładunkowych Sławków Medyka sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Krzysztof Zając 601 468 406

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie opisanej „Oferta na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – „Przebudowa Placu Składowego wraz z Infrastrukturą towarzyszącą”.
Miejsce i termin składania ofert:
Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka sp. z o.o. Sławków ul. Groniec1a (Sekretariat Euroterminal Sławków ul. Groniec 1)

Termin otwarcia kopert –05.Sierpień 2019 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 1 do SIWZ

Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka sp. z o.o. na lata 2020- 2023

Warunki Zamówienia

Zamawiający: 
„TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW MEDYKA” Sp. z o.o. 
ul. Groniec 1A  41-260 Sławków 
tel. +48 32/714 24 00  
e-mail : https://www.tpsm.pl/

Przedmiot zapytania: 
Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju „Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka” sp. z o.o. na lata 2020- 2023

Miejsce i termin składania ofert elektronicznie: 
„Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka” Sp. z o.o. 
41-260 Sławków 
ul. Groniec 1a, 
do 5 lipca 2019 r. 
e-mail: patrycja.nowak@tpsm.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia 

Nazwa zamówienia: Usługa doradcza w postaci opracowania Strategii rozwoju „Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka”  sp. z o.o. na lata 2020- 2023. 

Opis i zakres zamówienia: zadaniem Wykonawcy jest opracowanie strategii rozwoju firmy „Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka” sp. z o.o. na lata 2020-2023. Strategia rozwoju powinna zawierać: 

• analizę makro i mikrootoczenia,

• analizę wewnętrzną spółki,

• analizę SWOT,

• misję, wizję i wartości spółki,
• badanie rynku,
• analizę pozycji konkurencyjnej spółki na danym rynku;
• dostosowanie strategii usługi do rynku,
• opis produktów/usług spółki oraz jego aktualnej pozycji na rynku krajowym
i międzynarodowym,
• przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w kontekście planowanych działań międzynarodowych,
• plany dywersyfikacji geograficznej i sektorowej,
• opracowanie strategii finansowania działalności, 

• analizę wykorzystania synergii będącej efektem działania z innymi podmiotami,

• cele finansowe,
• opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,
• wstępny harmonogram wdrażania strategii biznesowej.

Załączenie podpisanej umowy jest warunkiem udziału w postępowaniu. 

2. Termin wykonania usługi – do 15 września 2019 r. 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, bądź Wykonawcy posiadający odpowiedni potencjał merytoryczny i techniczny do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dokumentów: 

 • Od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych:

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

 ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z podaniem sumy gwarancyjnej oraz zakresu ubezpieczenia, 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac;

 • Od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
 • dokument CV lub inny wykazujący doświadczenie Wykonawcy w przedmiotowym zakresie,
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac;

Zaproszenie nie dotyczy firm/osób fizycznych:

 w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 

 w odniesieniu do których ogłoszono upadłość. 

4. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do dnia 05 lipca 2019 roku na e-mail: patrycja.nowak@tpsm.pl

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo wpisem do CEIDG lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 

Strony oferty powinny być parafowane. 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

5. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający odrzuca oferty, które: 
 nie spełniają opisanych wymagań, 
 zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszych Warunków Zamówienia
 z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami: 
 spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia, 
 termin wykonania usługi, 
 termin płatności,  
 cena. 
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

6. Kontakt: 

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: patrycja.nowak@tpsm.pl

pobierz wzór umowy
TPSM_umowa na opracowanie Strategii_2020-2023

15.07.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie dotyczące opracowania Strategii rozwoju „Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka” sp. z o.o. na lata 2020- 2023 zostało unieważnione.

Opracowanie koncepcyjnego audytu

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o. ogłaszają konkurs na opracowanie koncepcyjnego audytu techniczno ekonomicznego wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 0,5 MW na terenie TPSM sp. z o.o. w Sławkowie ul. Groniec 1a.

 

Audyt koncepcyjny powinien zawierać:
1. Studium opłacalności inwestycji fotowoltaicznej wraz z przewidywalnym terminem zwrotu Inwestycji
2. Plan koncepcyjny instalacji
3.Parametry techniczne instalacji wraz z wyborem urządzeń ze wskazaniem standardu klasy elementów wchodzących w skład wyposażenia,
3. Sposoby finansowania
4. Harmonogram z wykazem dokumentów i pozwoleń niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej

 

Wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie czyszczenia oraz inspekcję TV kanalizacji deszczowej w Sławkowie przy ul. Groniec 1a wg załączonej specyfikacji